Chức năng bình luận bị tắt

N?i ti?p các d? án c?n h? Opal – Opal Garden ti?p t?c là d? án c?n h? cao c?p s?p ra m?t trên th? tr??ng b?t ??ng s?n TP.HCM, v?i nhi?u ti?n ích và thi?t k? ??c ?áo, c?n h? cao c?p Opal Garden s? là 1 làn gió m?i ti?m n?ng ?? sinh s?ng l?n ??u t? cho c? dân TPHCM

Thông tin chính th?c

Tên th??ng m?i: Opal Garden

Kh?i công (d? ki?n): Quý I n?m 2016

Ch? ??u t?: T?p ?oàn ??t Xanh

Phòng kinh doanh: 093 436 2727

Ngân hàng b?o lãnh (d? ki?n): Ngân hàng công th??ng Vietinbank

Di?n tích d? án: 8.200 m2

Di?n tích sàn xây d?ng: 50.668 m2

Quy mô: G?m 2 Block cao 17 t?ng c?n h? cao c?p – 470 c?n h? cao c?p

Ti?n ích: H? b?i: 500m2, nhà tr?, Phòng gym, Siêu th? mini, Nhà hàng, Cafe garden, …

V? trí t?a l?c c?a d? án

V? trí c?n h? opal garden n?m trên ???ng s? 20 – cách m?t ???ng Ph?m V?n ??ng 100m, thu?c ??a ph?n ph??ng Hi?p Bình Chánh, qu?n Th? ??c, TP. H? Chí Minh. Qu?n Th? ??c ?ang là khu v?c ?ô th? hóa r?t nhanh và có cách t? ch?c không gian ki?n trúc hài hòa, k?t h?p c?i t?o và xây d?ng m?i ?? th? hi?n tính th?m m? cao, hi?n ??i và g?n g?i v?i thiên nhiên.

T? khóa liên quan: Can ho opal riversdie Thu Duc

Qu?n Th? ??c ???c ?ánh giá cao b?i l?i th? giao thông k?t n?i v?i ???ng vành ?ai, xa l? Hà N?i, qu?c l? 13, ???ng s?t và các công trình h? t?ng k? thu?t thu?n l?i cho vi?c b? trí dân c? m?i và phát tri?n kinh t? xã h?i t?i khu v?c. Hi?n t?i, các công trình cao t?ng xây d?ng t?p trung ? khu v?c trung tâm c?a qu?n và khu v?c ven theo các ???ng ph? chính. Qu?n còn khai thác tri?t ?? các ??a hình gò ??i, kênh r?ch ?? t? ch?c các khu ?ô th?, các h? th?ng cây xanh ven các b? sông, kênh r?ch ?? ??a không khí thoáng mát vào trung tâm c?a qu?n; c?i t?o c?nh quan môi tr??ng s?ch ??p h?n.

Ngoài ra, m?ng l??i giao thông chính c?a c?n h? Opal Garden ???c b? trí theo các h??ng Tây B?c-?ông Nam và ?ông B?c-Tây Nam t?o ra m?i giao l?u thu?n l?i v?i các qu?n khác, v?i n?i thành, v?i thành ph? Biên Hòa, các khu công nghi?p Nam Bình D??ng; các tr?c ???ng chính.

Thi?t k? c?a d? án

Thi?t k? theo phong cách c?n h? resort: sang tr?ng, hi?n ??i, ti?n nghi, t?i ?a hóa các ti?n ích s? d?ng trong c?n c?n h?.

Không gian xanh tràn ng?p v?i h? b?i l?n, các khu v??n treo… t?o c?m giác hòa h?p v?i thiên nhiên ngay t? bên trong c?n h? Opal Garden.

M?T B?NG D? ÁN OPAL GARDEN

M?t b?ng chung c? Opal Garden ?ang ???c c?p nh?t, quý khách vui lòng quay l?i vào ngày mai!

Ch? ??u T?: ??t Xanh Group

Hotline: 093 436 2727

Thông tin v? d? án ?ang ???c c?p nh?t!

Hình ?nh c?n h? m?u Opal Garden:

Hình ?nh ?ang ???c c?p nh?t, quý khách vui lòng quay l?i vào ngày mai

Ti?n ích d? án mang l?i

Ti?n ích t?i d? án Opal Garden ???c ch? ??u t? T?p ?oàn ??t Xanh ??c bi?t trú tr?ng, v?i l?i thi?t k? lý t??ng t? khu c?n h? ngh? d??ng Resort cao c?p, c? dân t?i c?ng ??ng Opal Garden ???c s? d?ng ??y ?? các d?ch v? nh?: H? b?i: 500m2, nhà tr?, Phòng gym, Siêu th? mini, Nhà hàng, Cafe garden, …

Ngu?n tham kh?o: https://canhoopal.net/can-ho-opal-garden/

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên