Chức năng bình luận bị tắt

Feliz En Vista Capitaland mang ??n cho c? dân h?n 100 ti?n ích bên trong n?i khu cao c?p và v??t tr?i hoàn toàn so v?i các chung c? l?n c?n nh?: phòng t?p gym – yoga, h? b?i n??c nóng, h? b?i n??c m?n c?a Feliz En Vista, bãi bi?n nhân t?o, r?p chi?u phim ngoài tr?i, spa ch?m sóc s?c ??p, v??n n??ng BBQ ngoài tr?i, công viên cây xanh, l?i ch?y b?, khu vui ch?i tr? em.

Tham kh?o thêm:5 lý do Feliz En Vista ghi ?i?m v?i khách hàng

Melosa Garden không ch? là m?t n?i cho gia ?ình b?n c? ng? nh? nh?ng d? án nhà ph? bi?t th? khác,Melosa Garden qu?n 9 còn có Tr??ng h?c, h? b?i, sân tennis, sân c?u lông, café sách, siêu th? minimart, phòng khám, công viên, khu v??n party BBQ, khu gi?i trí ?ã hoàn ch?nh cho b?n và c? gia ?ình tho? s?c h??ng th?.

can-ho-feliz-en-vista

D? án Feliz En Vista th?a h??ng c? s? h? t?ng qu?n 2

T?i v? trí c?n h? Feliz En Vista c? dân có th? di chuy?n nhanh chóng ??n trung tâm qu?n 1 thông qua c?u Th? Thiêm, h?m Th? Thiêm, c?u Sài Gòn, … ch? kho?ng 8 phút, ??n trung tâm qu?n 7 – khu ?ô th? Phú M? H?ng kho?ng 10 phút thông qua c?u Phú M? và c?ng ch? kho?ng 30 phút ?? ??n sân bay qu?c t? Tân S?n Nh?t, …. Bên c?nh vi?c ?i l?i thu?n l?i c?a c? dân còn ???c tr?i nghi?m m?t h? th?ng ti?n ích ngo?i khu vô cùng ??ng c?p t? nhà hàng, trung tâm th??ng m?i, tr??ng h?c qu?c t?, khu th? thao, sân bay, ….

Không ch? s? h?u m?t v? trí ??c ??a hoàn h?o, c?n h? Feliz En Vista còn s? h?u cho mình m?t h? th?ng ti?n ích v??t tr?i ?? kh?ng ??nh v? th? sang tr?ng c?a c? dân s? h?u nó nh?: h? b?i n??c nóng, h? Jacuzzi, v??n n??ng BBQ ngoài tr?i, khu vui ch?i dành cho tr? em, phòng t?p gym – yoga, khu th?y cung, bãi bi?n nhân t?o, h? b?i dành riêng cho tr? em, h? b?i n??c m?n, r?p chi?u phim ngoài tr?i, công viên cây xanh, l?i ch?y b?, c?a hàng ti?n l?i, coffe shop, … ?áp ?ng ??y ?? nh?ng nhu c?u trong sinh ho?t h?ng ngày choc ? dân s?ng trong d? án.

N?m trên lô ??t r?ng h?n 2 hecta, Feliz En Vista ???c thi?t k? v?i 4 tòa tháp trong ?ó có 3 tòa tháp c?n h? cao c?p và 1 tòa tháp cho thuê. Các c?n h? t?i Feliz En Vista ??u ???c thi?t k? theo phong cách Singpare hi?n ??i v?i 4 mô hình: 1 phòng ng?, 2 phòng ng?, 3 phòng ng? vaf 4 phòng ng?. Bên c?nh ?ó, c?n h? Feliz En Vista còn t?n d?ng t?i ?a h??ng gió, h??ng n?ng t? các công viên, các h??ng nhìn v? Trung tâm thành ph?, ?ô th? m?i Th? Thiêm… ?? cho c? dân có c?m nh?n khác nhau theo t?ng góc ??.

C?n h? Feliz En Vista  h?a h?n s? mang ??n cho b?n m?t n?i an c? l?c nghi?p t?t nh?t t? tr??c ??n nay t?i khu v?c trung tâm qu?n 2.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên