Chức năng bình luận bị tắt

hi?n tr?ng thi?u l?c n??c s?ch hi?n t?i ch?a còn là san xuat nuoc dong chai Ch? ?? c?a m?t hay m?t vài qu?c gia riêng l? mà ?ã tr? thành hi?n t??ng ph? bi?n ? h?u kh?p các châu l?c.

M?t trong các gi?i pháp ???c h??ng t?i ?? c?i thi?n th?c tr?ng này là áp d?ng các công ngh? x? lý n??c k? thu?t ?? qu?n lý và ti?t ki?m ngu?n n??c .

công ngh? x? lý n??c l?c nuoc nano

Theo T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO), m?i n?m có t?i 1,6 tri?u ng??i ch?t Vì b?nh tiêu ch?y vì thi?u loc nuoc s?ch và thi?u ?i?u ki?n v? sinh c? b?n. Các nhà nghiên c?u ?n ?? ?ã ?? xu?t gi?i quy?t V?n ?? dai d?ng trên b?ng m?t h? th?ng làm s?ch l?c n??c ?ng d?ng công ngh? nano . công ngh? x? lý n??c này s? d?ng các phân t? nano h?n h?p ?? lo?i b? vi sinh v?t, vi khu?n và các t?p ch?t khác ra kh?i nuoc .

Quá trình trao ??i ion th?m nuoc thông qua các v?t li?u nh?a hình c?u gi?ng ha?t (nh?a trao ??i ion). Ion trong n??c ???c trao ??i v?i các ion khác ?? c? ??nh các h?t. Hai cách th?c trao ??i ion ph? bi?n nh?t là làm m?m và deionization.

Làm m?m ???c s? d?ng ch? y?u nh? là m?t cách th?c ti?n x? lý ?? làm gi?m ?? c?ng c?a nuoc tr??c khi th?m th?u ng??c (RO). Các ch?t làm m?m có ch?a h?t trao ??i ion natri cho m?i ion canxi ho?c ion magiê lo?i b? kh?i loc nuoc la?m “m?m” n???c.

Deionization (DI) trao ??i h?t ho?c các ion hydro cho các cation ho?c ion hydroxyl cho anion. Các lo?i nh?a trao ??i cation, làm b?ng styrene và divinylbenzene ch?a nhóm axit sulfonic, s? trao ??i ion hydro cho b?t k? cation h? g?p ph?i (ví d?, Na +, Ca ++, Al +++). day chuyen loc nuoc tinh khiet T??ng t? nh? v?y, các lo?i nh?a trao ??i anion, làm b?ng styrene và ch?a nhóm amoni b?c b?n, s? trao ??i ion hydroxyl cho b?t k? anion (ví d?, Cl-). Các ion hydro t? trao ??i cation k?t h?p v?i ion hydroxyl c?a b? trao ??i anion ?? t?o thành x? lý n??c tinh khi?t.

Nh?ng lo?i nh?a có th? ???c ?óng gói trong trao ??i riêng bi?t v?i các ??n v? riêng bi?t cho các trao ??i cation và anion. Ho?c, h? có th? ???c ?óng gói trong trao ??i h?n h?p có ch?a m?t h?n h?p c?a c? hai lo?i nh?a. Trong c? hai tr??ng h?p, nh?a ph?i ???c “tái sinh” m?t khi nó ?ã trao ??i t?t c? các ion hydro và / ho?c hydroxyl c?a nó ??i v?i các ch?t ô nhi?m l?n tính phí trong l?c n??c . Ta?i sinh này ??o ng??c quá trình thanh l?c, thay th? các ch?t gây ô nhi?m h?n ràng bu?c v?i các lo?i nh?a v?i các ion hydro và hydroxyl DI.

Deionization có th? là m?t thành ph?n quan tr?ng c?a m?t m?ng l??i t?ng l?c x? lý n??c khi s? d?ng k?t h?p v?i các cách th?c khác ???c th?o lu?n trong này nh? lo?c RO và h?p th? carbon. m?ng l??i DI hi?u qu? lo?i b? các ion, nh?ng h? không lo?i b? m?t cách hi?u qu? nh?t h?u c? hay vi sinh v?t. Vi sinh v?t có th? g?n vào các lo?i nh?a, cung c?p m?t môi tr??ng nuôi c?y cho vi khu?n phát tri?n nhanh chóng và t?o Pyrogen ti?p theo. Nh?ng l?i th? và b?t l?i c?a công ngh? l?c này ???c tóm t?t d??i ?ây.
H?p th? carbon là m?t cách th?c ???c s? d?ng r?ng rãi trong ?i?u tr? l?c xu ly nuoc nhà B?i v?y kh? n?ng c?a mình ?? c?i thi?n xu ly nuoc b?ng cách lo?i b? mùi v? khó ch?u và mùi hôi, bao g?m clo. Than ho?t tính lo?i b? hiê?u qua? nhi?u hóa ch?t và các lo?i khí, và trong m?t s? tr??ng h?p, nó có th? có hi?u qu? ch?ng l?i các vi sinh v?t. Tuy nhiên, nói chung nó s? ch?a ?nh h??ng ??n t?ng ch?t r?n hòa tan, ?? c?ng, kim lo?i n?ng. Ch? có m?t vài m?ng l??i l?c carbon ?ã ???c ch?ng nh?n ?? lo?i b? chì, ami?ng, u nang, và coliform. Có hai lo?i m?ng l??i l?c carbon, m?i ?u ?i?m và khuy?t ?i?m : than ho?t tính d?ng h?t, và kh?i carbon r?n. Hai cách th?c này c?ng có th? làm vi?c cùng v?i m?t h? th?ng th?m th?u ng??c, có th? ???c xem d??i ?ây.

Than ho?t tính ???c t?o ra t? nhi?u lo?i v?t li?u carbon d?a trên m?t quá trình nhi?t ?? cao t?o ra m?t ma tr?n c?a hàng tri?u l? nh? và khe h?. M?t pound than ho?t cung c?p b?t c? n?i nào 60-150 hecta di?n tích b? m?t. Các h?t c?c nh? l? chân lông b?y và các phân t? h?u c? l?n, trong khi di?n tích b? m?t ho?t tính bám vào, ho?c h?p th?, các phân t? h?u c? nh?.

Kh? n?ng c?a m?t b? l?c than ho?t tính ?? lo?i b? các vi sinh v?t nh?t ??nh và các hóa ch?t h?u c?, ??c bi?t là thu?c tr? sâu, THMs (clo theo s?n ph?m), trichloroethylene (TCE), và PCBs, còn Thu?c nhi?u y?u t?, ch?ng h?n nh? các lo?i cacbon và s? ti?n ???c s? d?ng, các thi?t k? c?a b? l?c và t? l? l?u l??ng n??c , các b? l?c ?ã ???c s? d?ng trong bao lâu và các lo?i t?p ch?t các b? l?c ?ã b? xóa tr??c ?ó .

Quá trình h?p th? carbon ???c ?i?u khi?n B?i v?y ???ng kính c?a các l? chân lông trong b? l?c carbon và vì t?c ?? khu?ch tán c?a các phân t? h?u c? thông thông qua các l? chân lông. he thong loc nuoc dong binh T? l? h?p th? là m?t ch?c n?ng c?a phân t? l??ng và kích th??c phân t? c?a các ch?t h?u c?. M?t s? cacbon d?ng h?t có hi?u qu? lo?i b? chloramines. Carbon c?ng lo?i b? clo t? do và b?o v? ph??ng ti?n truy?n thông làm s?ch khác trong m?ng l??i mà có th? nh?y c?m v?i m?t ch?t oxy hóa nh? clo.

Carbon th??ng ???c s? d?ng k?t h?p v?i quá trình ?i?u tr? khác. Các v? trí c?a carbon liên quan ??n các thành ph?n khác là m?t cân nh?c quan tr?ng trong vi?c thi?t k? m?t h? th?ng l?c n??c

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên