Chức năng bình luận bị tắt

T?p ?oàn vi?n thông quân ??i Viettel ?ang tri?n khai ch??ng trình T?ng Ngay siêu ??c bi?t cho nh?ng ai ??ng ký gói c??c b? combo internet và truy?n hình viettel. Hãy nhanh tay ??ng ký gói c??c combo này b?ng cách g?i ?i?n tr?c k? ti?p t?ng ?ài ?? nghe t? v?n v? l? trình l?p ??t.

L?p ??t m?ng viettel ? ?âu? B?n không c?n ph?i ??n t?n tay ??ng ký nh? truy?n th?ng n?a. Viettel luôn luôn s?n sàng h? tr? b?n trong ?i?u ki?n m?t th? nghi nh?t có th?. N?u b?n mu?n ??ng ký truy?n hình cáp c?u k?t v?i l?p ??t cáp quang viettel t?i Hà N?i, gói c??c combo hai trong m?t s? là s? l?a ch?n hoàn h?o cho khách hàng ?? t?i ?u hóa ch?t l??ng d?ch v? trên cùng m?t ???ng truy?n Gpon, giúp khách hàng ti?t ki?m chi phí, th?i gian và l?p ??t.

V?i gói c??c full b? cáp quang và khuy?n mãi truy?n hình viettel này, Viettel ?ã tri?n khai và ??y m?nh nh?ng kênh truy?n hình m?i v?i ch?t l??ng âm thanh tuy?t h?o cùng v?i hình ?nh s?c ??p nét. B?n c?ng không c?n ph?i quá lo l?ng v? nh?ng ?nh h??ng c?a th?i ti?t nh? m?a, bão, ??t cáp quang nh? nh?ng n?m tr??c, công gh? GPON hi?n ??i và tiên ti?n s? giúp chi?c ??u thu luôn có ?? nét cao và không b? gi?t,nhi?u hình b?i ?nh h??ng c?a nh?ng y?u t? bên ngoài.

N?u nh? l?p riêng t?ng gói c??c, t?t nhiên chi phí c?a b?n s? cao h?n so v?i l?p ??t thông th??ng gói b? combo này. Gi? ch? v?i 350.000?, b?n ?ã có ngày c? modem wifi và ??u thu HD ?? s? d?ng ngay v?i r?t nhi?u luôn th? ích.

Xét v? giá thành, Viettel luôn là nhà cung c?p m?ng v?i giá thành r? và nhi?u ?u ?ãi nh?t. Ai ?ã t?ng là Fan c?a truy?n hình Viettel s? th?y rõ s? bi?t l?p v? ch?t l??ng d?ch v?.

ng??i tiêu dùng có nhu c?u t? v?n v? gói c??c c?ng nh? l? trình l?p ??t hãy liên h? ngay v?i nhân viên t? v?n ?? bi?t thêm chi ti?t.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên