Chức năng bình luận bị tắt

Gi?i thi?u m?u thi?t k? bi?t th? ??p 3 t?ng cá tính t?i Hà N?i

Trong th?i gian qua, anh Tân ?ã r?t tr?n tr?c tìm ki?m 1 ??n v? t? v?n m?u thi?t k? bi?t th? ??p ch?t l??ng ?? giúp anh xây d?ng lên m?t m?u vi la ??p phù h?p v?i kinh t? c?ng nh? tính cách th?c c?a anh. Sau khi Phân tích c?n th?n anh ?ã liên h? ??n Ki?n T?o Vi?t vì nh?ng d? án bi?t th? mà chúng tôi ngo?i hình r?t ph? bi?n, ??p m?t, công n?ng phân chia hoàn h?o. Qua giai ?o?n bàn b?c có gia ?ình anh, chúng tôi ?ã cho ph??ng án nh? sau.

M?u bi?t th? ??p 3 t?ng Thanh Trì

vun ??p s? h?u ba th?ng, ???c dùng các gam màu l?nh ?i?u này nh?m phù th?ng nh?t s? h?u tu?i c?a gia ch?. Mái ngói ch? A v?i nhi?u phân khúc khác nhau r?t xinh ??ng. thi?t k? bi?t th? ??p 3 t?ng ???c n?i b?t b?i ph??ng pháp t?o hình ??n gi?n nh?ng ch?ng h? qua loa. ?i?m thu hút n?i b?t nh?t c?a cái bi?t th? ??p có l? là gam màu g? nâu b?ng d?ng ? nh?ng ô c?a, nh?ng h? thôn lan ban công và sân th??ng. các b?c t??ng và chi ti?t r?t linh ho?t tiêu dùng ph? quát ch?t li?u khác nhau, hoa v?n, màu s?c phong phú.

M?t b?ng công n?ng dòng vi la ??p 3 t?ng Thanh Trì th?i trang ???ng ??i

S? tài hoa c?a các ki?n trúc s? ko ch? mô t? qua ph?i c?nh c?a chi?c nhà bi?t th? ??p, mà còn b?i bí quy?t phân chia công n?ng khôn xi?t h?p lý d??i ?ây. Phong th?y là ?i?u quan y?u, ?ã giúp gia ch? v?ng tâm khi?n vi?c và sinh ho?t h?ng ngày.

T?ng 1: ???c b? ngoài s? h?u nh?ng ko gian sau ?ây : C?a ?i h??ng chính Nam nhìn v? cung s?c s?ng r?t t?t cho tu?i 1979 c?a gia ch?. Phòng khách 32m2 t??ng ??i ph? quát. Phòng th? 11m2 s? h?u l?i ?i ph? h??ng ?ông Nam. Phòng ng? ông bà 25m2, s? h?u v? sinh khép kín. B?p và ?n v?i l?i ?i riêng thu?n ti?n cho n?i tr?.

M?t b?ng công n?ng m?u bi?t th? ??p 3 t?ng Thanh Trì

T?ng 2: ???c ngoài m?t mang nh?ng ko gian sau ?ây : Phòng ng? ba má 24m2 v?i ban công to và v? sinh khép kín. Phòng ng? nh? thoáng ?ãng mang c?a s? m? h??ng ?ông B?c. R?t ??c thù là t?ng này, v?i 1 khu v??n trên mái phong phú các lo?i th?c v?t sinh ??ng.

T?ng 3: ???c m?u mã s? h?u nh?ng ko gian sau ?ây : 1 phòng ng? nh? 17m2 v?i nhi?u c?a s? nh? theo ph??ng d?c. Sân ph?i + gi?t phía sau nhà. Sân th??ng + t?p th? d?c 24m2 thoáng mát.

V?i h?n m??i n?m kinh nghi?m trong ngành ngh?, chúng tôi luôn kh?c ph?c ?n th?a ngay c? nh?ng bài toán v? thi?t k? m?u bi?t th? ??p c?nh tranh nh?t. Thi?t k? nhà ??pKi?n T?o Vi?t ko ch? ???c các ??n v? khác trong ngành ngh? tr? l?i th?m ??nh cao, mà s? b?ng lòng trong kho?ng nh?ng quý khách ?ã ch?ng ???c n?ng l?c c?a chúng tôi.

Công ty c? ph?n XD&TM Ki?n T?o Vi?t

V?n phòng Mi?n B?c : 0903.22.1369  | S? 52A – Lý Th??ng Ki?t, Phú La, Q.Hà ?ông, Hà N?i

V?n phòng Mi?n Nam : 0967.22.1369 | S? 5.3 – Lô G, Chung c? Bình Tr?ng ?ông, Q.2, HCM

Ngu?n : Ki?n t?o vi?t

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên