Chức năng bình luận bị tắt
Nh?m ?áp ?ng nhu c?u cho ng??i tiêu dùng, các nhà s?n xu?t ?ã ra m?t máy gi?t v?i nhi?u tính n?ng m?i g?m nhi?u ti?n ích ?a d?ng h?n. Tuy nhiên nhi?u ng??i không kh?i th?c m?c g?i câu h?i v? cho chúng tôi v?i nh?ng câu h?i t??ng t? nh?: có nên ch?n mua máy gi?t có nhi?u ch??ng trình gi?t không? Máy gi?t nhi?u ch? ?? gi?t khác gì so v?i máy gi?t ít ch? ?? gi?t? Và ?? tr? l?i câu h?i ?ó Trung tâm ?i?n l?nh Tân Nh?t Minh s?a máy gi?t t?i nhà ?à N?ng xin ???c t? v?n v? v?n ?? này, m?i ng??i cùng tham kh?o nhé.

L?a ch?n máy gi?t có nhi?u ch? ?? có l?i ích gì ?

Th? s?a máy gi?t t?i qu?n Thanh Khê ?à N?ng cho bi?t khi b?n ch?n mua máy gi?t có nhi?u ch? ?? gi?t nhìn chung l?i b?n s? có ???c nh?ng l?i ích nh? sau:
1. Chi phí ???c ti?t ki?m h?n
N?u b?n ch?n mua m?t chi?c máy gi?t có nhi?u ch? ?? gi?t, thì có ngh?a b?n ?ang s? h?u ???c m?t chi?c máy ?a ch?c n?ng gi?t. V?i chi?c máy gi?t này, bên c?nh vi?c gi?t qu?n áo thông th??ng, b?n còn có th? gi?t ch?n màn, gi?t ?? m?ng, ?? dày… mà không c?n ph?i ra ti?m ?? gi?t nh? tr??c ?ây.
2. Qu?n áo ???c gi?t s?ch h?n và ít h? h?n
Khi l?a ch?n ???c ch? ?? gi?t phù h?p v?i lo?i v?i b?n c?n gi?t, máy s? t? ??ng ?i?u ch?nh toàn b? các ho?t ??ng c?a mình nh? t?c ?? quay v?t, l??ng n??c tiêu th?, ch? ?? x? m?nh hay y?u h?n v?i lo?i v?i ?ó, t? ?ó giúp v?i vóc ???c gi?t s?ch h?n và s?i v?i c?ng ???c b?o v? an toàn h?n.
Bên c?nh ?ó ch?ng h?n nh?: Gi?t nhanh, gi?t ?? jean, gi?t ch?n m?n, gi?t v?i l?a…Các ch? ?? này ???c thi?t k? riêng bi?t, tác ??ng tr?c ti?p ?? kh? n?ng quay c?a mâm gi?t hay ch? ?? x? n??c c?ng nh? th?i gian gi?t gi? khác nhau, t? ?ó mang l?i hi?u qu? gi?t gi? cao h?n khi b?n gi?t ? ch? ?? chung cho toàn b? các lo?i v?i vóc.
 3. Th?i gian gi?t ???c ti?t ki?m
V?i máy gi?t có nhi?u ch? ?? gi?t khác nhau, thông th??ng máy s? có ch? ?? t? ??ng ghi nh? l?i kho?ng 3 ch??ng trình gi?t th??ng xuyên nh?t c?a b?n và áp d?ng cho các l?n gi?t sau ?ó mà không c?n b?n ph?i l?a ch?n. Kh? n?ng ghi nh? này s? giúp b?n ti?t ki?m ???c th?i gian thao tác v?i máy khi gi?t gi? và quá trình gi?t di?n ra nhanh g?n h?n.
Hy v?ng v?i nh?ng chia s? nh? trên ?ây c?a Trung tâm s?a máy gi?t t?i ?à N?ng có th? giúp b?n bi?t ???c lý do vì sao b?n nên ch?n mua các m?u máy gi?t có nhi?u ch? ?? gi?t r?i ph?i không? N?u còn b?t k? th?c m?c nào, hãy ?? l?i ý ki?n c?a b?n ? ph?n bình lu?n bên d??i nhé.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên