M?t s? s? c? th??ng x?y ra v?i t? l?nh Bosch

      Chức năng bình luận bị tắt ở M?t s? s? c? th??ng x?y ra v?i t? l?nh Bosch
T? l?nh Bosch khá ph? bi?n trong m?i gia ?ình hi?n ??i. Thi?t b? gì không riêng gì t? l?nh sau m?t th?i gian s? d?ng ??u x?y ra nh?ng h? h?ng không th? tránh. ?? hi?u bi?t h?n v? cách v?n hành hay cách s?a t? l?nh t?i nhà ?à N?ng khi x?y ra l?i chúng tôi khuyên b?n nên tham kh?o bài vi?t d??i ?ây.

?èn t? l?nh không sáng

Nguyên nhân:
 • Công t?c ?èn b? k?t
 • Bóng ?èn b? h?ng
Cách kh?c ph?c:
 • Th? sua tu lanh khuyên nên thay bóng ?èn m?i
 • Ki?m tra xem có th? thao tác công t?c d? dàng không

Th?i gian làm l?nh lâu h?n

Nguyên nhân:
 • ?ông l?nh l??ng th?c ph?m t??i quá nhi?u
 • L? thông khí b? che khu?t.
Cách kh?c ph?c:
 •  Không nên l?u tr? v??t quá dung tích ?ông l?nh t?i ?a
 •  Lo?i b?các ch??ng ng?i v?t

T? l?nh không l?nh

Nguyên nhân:
 • Ch?a b?t công t?c b?t/t?t ngu?n
 • Cúp ?i?n ho?c c?u chì b?h?; c?m phích c?m ch?a ?úng
Cách kh?c ph?c:
 • Nh?n nút b?t/t?t ngu?n
 • Ki?m tra xem ngu?n ?i?n và c?u chì có ?ang b?t hay không

?èn hi?n th? nhi?t ?? nh?p nháy

Nguyên nhân:
 • M? c?a th??ng xuyên.
 • Các l? thông gió b? b?t kín
Cách kh?c ph?c:
 • Lo?i b? các ch??ng ng?i v?t
 • ??t quá nhi?u th?c ph?m ng?n ?á Không m? c?a t? l?nh khi không c?n thi?t

T? l?nh quá l?nh

Nguyên nhân:
 • Nhi?t ?? cài quá th?p
 • N?u ?ông l?nh m?t l??ng l?n th?c ph?m t??i, nhi?t ?? trong ng?n l?nh s? t?m th?i gi?m vì b? ph?n làm l?nh v?n hành lâu
Cách kh?c ph?c:
 • Không l?u tr? quá dung tích ?ông l?nh t?i ?a
 • T?ng nhi?t ??
Chú ý: Sau khi ki?m tra các l?i trên mà t? l?nh v?n không ho?t ??ng bình th??ng hãy liên h? d?ch v? s?a t? l?nh t?i ?à N?ng ??n ki?m tra chính xác l?i g?p ph?i.
M?t s? s? c? th??ng x?y ra v?i t? l?nh Bosch
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên