Chức năng bình luận bị tắt
Ngày nay t? l?nh ?ang tr? nên quen thu?c c?a m?i gia ?ình, cách v?n hành và s? d?ng c?ng ??n gi?n nh?ng nó ?òi h?i ng??i s? d?ng ph?i hi?u bi?t nhi?u v? các b?nh c?a t? l?nh mà tìm cách kh?c ph?c và s?a ch?a. D??i ?ây là vài chia s? nh? c?a th? s?a t? l?nh t?i nhà ?à N?ng v? nguyên nhân và cách kh?c ph?c t? l?nh b? t?c ?m.

Các bi?u hi?n t? l?nh b? t?t ?m

  • Ban ??u có gió l?nh th?i ra sau vài phút gió l?nh có nhi?t ?? t?ng d?n.
  • Dàn nóng nóng d? d?i.
  • T? l?nh kém l?nh.
  • Máy nén làm vi?c sau m?t th?i gian thermic tác ??ng ng?t máy nén. Máy nén ngõng ho?t ??ng l?p ?á trong ?ng mao l?i tan ra và thermic l?i ??ng ?i?n tr? l?i cho block.

Nguyên nhân và cách kh?c ph?c t? l?nh b? t?t ?m

1. Nguyên nhân t? l?nh b? t?c ?m:
Do quá trình hút chân không không t?t nên trong h? th?ng còn không khí. Khi t? l?nh ho?t ??ng h?i n??c này ?i qua ?ng mao nên h?i n??c s? b? ng?ng t? và ?óng b?ng trong dàn l?nh làm cho gas b? t?c l?i không th? di chuy?n sang dàn bay h?i làm cho t? l?nh có hi?n t??ng m?t l?nh.
Sau m?t kho?ng th?i gian ch? n??c ?óng b?ng s? tan ch?y và cho gas l?u thông bình th??ng và t? l?nh l?i l?nh tr? l?i t?o thành m?t chu kì l?nh – m?t l?nh gây nên hi?n t??ng t?c ?m.
2. Cách kh?c ph?c t? l?nh b? t?c ?m
Thay phin l?c, thay d?u nh?t, v? sinh dàn b?ng khí nito và hút chân không th?t k? tr??c khi n?p gas. B?n nên nh? ??n s? h? tr? c?a k? thu?t s?a t? l?nh t?i ?à N?ng giá r? can thi?p vì h? có ?? trang thi?t b? hi?n ??i c?ng v?i k? thu?t chuyên môn nên b?o ??m không x?y ra s? c?. Hãy lên h? qua t?ng ?ài 0905.519.321 ?? ???c tr? giúp.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên