Chức năng bình luận bị tắt
?a ph?n ng??i s? d?ng ??u không hi?u rõ v? máy ?i?u hòa không khí, nên có th? vì m?t lý do ??n gi?n nào ?ó máy không l?nh, ng??i s? d?ng không bi?t cách kh?c ph?c, t? s?a máy d?n ??n h? h?ng n?ng h?n. Vì lý do an toàn ?i?n, chúng tôi khuyên ng??i s? d?ng không nên t? ý s?a máy l?nh mà nên nh? ??n s? h? tr? c?a ??i ng? s?a ?i?u hòa ?à N?ng ??n h? tr? k?p th?i nhé.

Các nguyên nhân khi?n qu?t dàn nóng không ch?y:

Th? s?a ?i?u hòa t?i qu?n C?m L? ?à N?ng cho bi?t có r?t nhi?u nguyên nhân làm cho qu?t dàn nóng không ch?y, nh?ng ? d??i ?ây là m?t s? nguyên nhân chính

1. M?ch b? ??t hay chu?t gián c?n
2. B? ?i?u khi?n nhi?t ?? (thermostat) b? h?
3. T? ?i?n b? h?
4. Cu?n dây contactor qu?t b? h?
5. ??ng c? qu?t b? ng?n m?ch hay ch?m v?

Bi?n pháp kh?c ph?c s? c? khi qu?t dàn nóng không ch?y

1. Ki?m tra m?ch ?i?n b?ng ??ng h?
2. Ki?m tra thông m?ch c?a b? ?i?u khi?n nhi?t ?? và dây d?n
3. Ki?m tra t? ?i?n b?ng ??ng h?
4. Ki?m tra thông m?ch c?a coil và các ti?p ?i?m
5. Ki?m tra ?? cách ?i?n b?ng ??ng h?
M?i chi ti?t liên h? v?i d?ch v? sua dieu hoa tai Da Nang theo hotline: 0905.519.321
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên