Chức năng bình luận bị tắt

Hi?n t?i Công ty c? ph?n Vi?t An ?ang phân ph?i các m?t hàng máy ?á viên, h? th?ng làm s?ch n??c tiêu chu?n cao t?i các chi nhánh trên kh?p c? n??c (chi ti?t t?i s? 615 Nguy?n Hoàng Tôn – Tây H? – hà n?i , s? 40 Nguy?n ?nh Th? – qu?n 12 – HCM, s? 27 Nguy?n T?t Thành – Thanh Khê – ?à N?ng, 153 t? 7 – Khánh Xuân – Buôn Mê Thu?t). N?u nh? ng??i dùng nào mu?n mua SP – xin hân h?nh liên l?c theo s? di ??ng c?a Vi?t An: 0437 589 222.

Khách hàng có bi?t? Bây gi?, trên th? tr??ng có r?t nhi?u dòng máy ?á viên v?i s? ?a d?ng v? ch?ng lo?i c?ng nh? s?n l??ng. Tuy nhiên g?n nh? t?t c? các trong s? ?ó ??u s? d?ng k? thu?t c? l?c h?u – d?n ??n “product” ?á v?y ??u ra không ??m b?o ch?t l??ng – 1 khi quý khách hàng , s? d?ng nh?ng m?t hàng này trong TIME dài – s? làm s?c kh?e b? suy y?u, n?ng thì có th? b? nhi?m ??c – ung th?.

Ph?n ?ông máy ?á viên, h? th?ng làm s?ch n??c c?a Vi?t An hi?n ?ang ???c trang b? “system” chi?c máy l?c n??c ch?t l??ng RO – ?ây là công ngh? di?t khu?n n??c hi?n ??i nh?t trên th? gi?i. V?i công ngh? này thì 99,99% trang thi?t b? sx ?á t? Vi?t An ??u ??t chu?n qu?c t?, ?á thành ph?m tuy?t ??i tinh khi?t, ti?t trùng, ch?a nhi?u ch?t khoáng – mang l?i nhi?u l?i ích cho ng??i s? d?ng .

Nét riêng bi?t c?a “system” tinh ch? n??c này g?m có: lõi l?c s?i t?ng h?p, ch?n s?n cát và các ch?t c?n – có th? nhìn b?ng m?t th??ng, thi?t b? chi?t rót than ho?t tính giúp h?p th? các hóa ch?t ??c hãi c?ng nh? kh? mùi trong n??c, mi?ng l?c th?m th?u ng??c RO – ch?t l??ng cao tiêu di?t hoàn toàn sinh v?t có h?i và kim lo?i ??c h?i nh? vào qui trình th?m th?u ng??c , ?á t?o khoáng có công n?ng ?áp ?ng các khoáng ch?t t?i thi?u cho c? th? ng??i. Bên c?nh ?ó còn 1 vài các lo?i “filer core” khác n?a, tùy vào nhu c?u dùng – quý khách có th? setup thêm máy ?á viên
.

 

máy làm đá viên Vi?t An

Tính n?ng “special” c?a máy s?n xu?t ?á , máy di?t khu?n n??c t? Công ty c? ph?n TMTH Vi?t An

  1. V?i nh?ng design b?c phá : b?n có th? s? d?ng máy làm ?á viên c?a Vi?t An r?t thu?n l?i . Máy có 1 b?ng “control” thi?t k? tinh t? .
  2. Quý khách hàng ch? ph?i cung c?p ngu?n n??c – ti?p theo nh?n nút v?n hành và ch? ??i 1 th?i gian ng?n là s? có ngay m?t m? ?á ch?t l??ng cao – ti?t trùng. Trong su?t quy trình dây chuy?n ho?t ??ng , không c?n thêm b?t c? thao tác nào khác. SP máy làm ?á viên, h? th?ng di?t khu?n n??c c?a Công ty c? ph?n TMTH Vi?t An th?c s? ti?n l?i – “safe” mà l?i ti?t ki?m s?c lao ??ng.
  3. H?u h?t các dòng máy t?o ?á , máy l?c n??c t? Vi?t An ??u có tu?i th? lên ??n nhi?u n?m . design c?a h? th?ng 100% b?ng s?t ko g? 304 ch?t l??ng cao – nên r?t thích h?p v?i ?i?u ki?n th?i ti?t t?i Vi?t Nam .
  4. công ty Vi?t An chúng tôi ??m b?o h?u h?t “product” máy làm ?á viên mang th??ng hi?u VA ??u ???c ch? t?o trên dây truy?n k? thu?t cao, công ngh? cao nh?p kh?u t? Anh v?i nh?ng ch?c n?ng c?c k? tiên ti?n nh?t.

Ph??ng châm c?a Công ty c? ph?n th??ng m?i t?ng h?p Vi?t An dành t?ng khách mua máy làm ?á , h? th?ng l?c n??c .

  • Khi quý khách hàng mua m?t hàng dây chuy?n làm ?á , h? th?ng l?c n??cVi?t An công su?t l?n, s? l??ng nhi?u s? ???c áp d?ng các “service” b?c th?m trúng th??ng.
  • Gói d?ch v? t? v?n l?p ráp FREE.
  • Quý khách hàng có th? ??n tr?c ti?p các ??i lý nêu trên, ?? ??t hàng s?n ph?m theo nhu c?u ho?c “contact” theo s? 0943 41 41 41 – kho?ng th?i gian nh?n máy nhanh, ngay trong tu?n.
  • Ph??ng th?c thanh toán dây chuy?n làm ?á , h? th?ng l?c n??c ?a d?ng: ng??i dùng có th? chuy?n ti?n thông qua “system” tài kho?n ngân hàng nông nghi?p ho?c ngân hàng công th??ng ??t n??c vi?t nam c?ng nh? chuy?n tr?c ti?p ti?n m?t.
  • B?t k? ti?n phí chuyên tr? dây chuy?n làm ?á , dây chuy?n l?c n??c cho quý khách hàng ??u do phía Cty CP VietAn ??m nhi?m.

??i v?i 1 chi?c h? th?ng làm ?á s? có 4 ph? ki?n chính là máy nén, môi ch?t l?nh , dàn ng?ng, và các ?ng mao d?n. ngoài ra còn 1 lo?t các b? ph?n ph? nh? dao c?t ?á (k?t c?u b?ng thép giúp c?t ?á thành các hình d?ng và size mong mu?n), ??ng c? c?t ?á, dây chuy?n “warter pump” , gàu t?i ?á, thi?t b? ?óng túi, h? th?ng c?nh báo t? ??ng hóa (khi dây chuy?n b? ch?p ?i?n ho?c h?ng s? t? ??ng ng?t ?i?n và báo còi – giúp ng??i dùng bi?t mà x? lý k?p th?i), h? th?ng các lo?i van ?óng m?, …vv

Vi?t An chúng tôi r?t mong ???c h? tr? quý v?, các thông tin chi ti?t máy s?n xu?t ?á , h? th?ng l?c n??c xin quý khách “contact” v?i chúng tôi thông qua s? di ??ng 0949 41 41 41.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên