Chức năng bình luận bị tắt
Trong quá trình s? d?ng máy gi?t, ch?c h?n ?ã có l?n b?n g?p tr??ng h?p máy ?ã gi?t xong qu?n áo nh?ng v?n còn ??t s?ng n??c, không ???c khô ráo nh? nh?ng l?n tr??c. Lúc ?ó b?n s? ngh? r?ng máy gi?t có v?n ?? h? h?ng. Hãy cùng d?ch v? s?a máy gi?t t?i nhà ?à N?ng tìm hi?u nguyên nhân máy gi?t v?t không khô c?ng nh? cách x? lý t?i nhà khi b?n g?p tr??ng h?p này nhé!

1. L?i bo m?ch

Do máy gi?t b?n ??t ? n?i b? ?m ??t, làm n??c v?ng hay b?t xà phòng tràn làm s? làm h? bo m?ch là nguyên nhân làm máy gi?t không v?t khô ???c. ??i v?i tr??ng h?p này b?n nên liên h? v?i các d?ch v? s?a máy gi?t t?i ?à N?ng giá r? ???c ???c h? tr? nhanh và an toàn nh?t.

2. Do máy gi?t không cân b?ng

Máy gi?t không cân b?ng c?ng là nguyên nhân làm máy gi?t không v?t khô qu?n áo ???c, ?ó chính là lý do t?i sao chúng ta c?n ph?i ch?n v? trí ??t máy gi?t c?n th?n. Khi máy gi?t b? chông chênh, máy gi?t b? nghiêng v? m?t bên nên khi gi?t s? b? rung l?c m?nh là nguyên nhân làm máy gi?t v?t không khô.
?? kh?c ph?c tr??ng h?p này b?n ch? c?n kê 4 chân máy gi?t cho cân b?ng thì máy s? ho?t ??ng bình th??ng tr? l?i.

3. S? l??ng qu?n áo v??t quá m?c

C?ng có tr??ng h?p nhi?u ng??i m?c sai l?m do c? d?n qu?n áo v??t m?c cho phép vào máy gi?t ?? gi?t m?t l?n, d?n ??n quá t?i c?ng làm máy gi?t không th? v?t ???c. N?u b?n cho quá nhi?u ?? vào máy gi?t thì sau khi k?t thúc ch??ng trình x?, thì máy gi?t không th? v?t ???c mà l?i ti?p t?c tr? l?i ch??ng trình c?p n??c ho?c máy d?ng l?i thì qu?n áo s? ??t s?ng không v?t khô ???c.
Vì v?y, chúng tôi khuyên b?n ch? nên cho l??ng qu?n áo phù h?p v?i ?ình m?c c?a máy gi?t, th??ng trên máy gi?t s? có ghi rõ s? kí có th? gi?t m?t l?n. Gi?i ph?p t?t nh?t là tr??c khi mua máy gi?t b?n nên xem xét l??ng qu?n áo c?a gia ?ình mình ?? ch?n máy gi?t có s? kí t??ng thích nhé.

4. B? l?c ho?c ?ng x? n??c b? t?c

Nguyên nhân làm b? l?c b? b? ngh?n là do qu?n áo b?n dính nhi?u b?i b?n ho?c có côn trùng chui vào làm ngh?t màng l?c hay ?ng x? làm máy gi?t không ho?t ??ng. Vì v?y, n?u qu?n áo có nhi?u b?i b?n thì nên x? s?ch tr??c khi cho vào máy gi?t, bên c?nh b?n c?ng nên v? sinh máy gi?t th??ng xuyên ?? máy gi?t luôn ho?t ??ng t?t nhé.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên