Thu?c tr? b?nh th?y ??u

      Chức năng bình luận bị tắt ở Thu?c tr? b?nh th?y ??u

Thu?c h? nhi?t: Dùng thu?c h? nhi?t n?u b?nh nhân s?t.

Dùng Acyclovir có ngu?n g?c t? hoá ch?t t?ng h?p hay Mangoherpin có ngu?n g?c t? th?o d??c. Thu?c có ngu?n g?c t? th?o d??c nh? Mangoherpin ?em l?i hi?u qu? ?i?u tr? benh thuy dau t?t v?i ?? an toàn cao, tác d?ng ph? g?n nh? không có.

Nâng cao s?c ?? kháng: Dùng vitamin C ,hay Multivitamin ?? gia t?ng ?? kháng.

Trong tr??ng h?p b?nh nhân có bi?n ch?ng các Bác s? th??ng k?t h?p ?i?u tr? v?i kháng sinh.

Trong th?i gian phát b?nh, b?nh nhân nên s? d?ng qu?n áo thoáng, s?ch và m?m m?i. Dinh d??ng ??y ??, có th? tránh các th?c ?n d? gây d? ?ng làm cho b?nh nhân ng?a ngáy, khó ch?u.

benh-thuy-dau

Bài thu?c dân gian ch?a b?nh th?y ??u

Tùy theo th? n?ng hay nh?, có th? áp d?ng nh?ng bài thu?c ?ông y ?? ch?a tr?.

V?i b?nh th?y ??u nh?

Tri?u ch?ng: nh?ng n?t thuy dau m?c r?i rác màu h?ng nh?t, s?t nh?, có khi không s?t, ho ít. N??c m?i loãng trong, ng??i b?nh ?n u?ng và tinh th?n bình th??ng. B?nh ?ang ? ph?n v? khí.

Bài thu?c:

Lá dâu 12 gr, cam th?o ??t 8 gr, r? s?y 10 gr, lá tre 16 gr, cúc hoa 8 gr, kim ngân hoa 10 gr, kinh gi?i 8 gr. S?c u?ng.

Khi th?y ??u m?c có th? dùng ph??ng pháp tr? th?p gi?i ??c sau: dùng bài thu?c g?m: cam th?o dây 12gr, lá tre 10 gr, sinh ??a 12 gr, hoàng ??ng 8 gr, r? s?y 8 gr, kim ngân hoa 12 gr, v? ??u xanh 12 gr. S?c u?ng.

V?i b?nh th?y ??u n?ng

Tri?u ch?ng: th?y ??u m?c dày, s?c tím, màu n??c ??c, xung quanh n?t th?y ??u màu ?? s?m, s?t cao, phi?n khát, m?t ??, môi h?ng, viêm niêm m?c mi?ng, có nh?ng n?t ph?ng, rêu l??i vàng, ch?t l??i ??.

Bài thu?c:

Kim ngân hoa 12 gr, liên ki?u 8 gr, b? công anh 16 gr, sinh ??a 12 gr, xích th??c 8 gr, chi t? (sao) 8 gr.

N?u:

Phi?n táo, thêm hoàng liên 8 gr.

Táo bón, thêm ??i hoàng 4 gr.

Khát n??c, mi?ng khô, thêm thiên hoa ph?n, sa sâm, m?ch môn, m?i v? 8-12 gr.

Các bài thu?c ch?a b?nh th?y ??u trên s?c u?ng ngày 1 thang, chia u?ng 3 l?n trong ngày, u?ng nóng sau khi ?n 30 phút.

Thu?c tr? b?nh th?y ??u
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên