Chức năng bình luận bị tắt

Ngày 17/9, B? tr??ng B? GD&?T Phùng Xuân Nh? ?ã h?p v?i các ??n v? gia s? tri?n khai th?i ?o?n 2016-2020 c?a ?? án “D?y và h?c ngo?i ng? trong h? th?ng giáo d?c qu?c dân giai ?o?n 2008-2020”.

Sau khi l?ng nghe 12 ý ki?n góp ý t? 6 ?i?m c?u, B? tr??ng Phùng Xuân Nh? ?ã tóm t?t m?t s? n?i dung c?n th?c hi?n càng nhanh càng t?t.

K?t qu? hình ?nh cho anh day hoc

Th? nh?t, Ban Qu?n lý ?? án ph?i h?p v?i Ban Qu?n lý ?? án ??a ph??ng ??c bi?t là các tr??ng chuyên ng? th?m tra l?i chu?n cha.

“??i v?i cha n?i tr??ng s? ph?m ngo?i ng? c?ng ph?i có chu?n, ch? không ph?i c? ti?n s? là có chu?n. Ví d? nhi?u th?y cô có b?ng c?p t?n s? ti?ng Anh nh?ng l?i ít am t??ng v? d?y cho ph? bi?n nên các th?y các cô dùng lý thuy?t nhi?u”, B? tr??ng Nh? nh?n m?nh.

Các ??n v? c?n rà các th?y cô ?ang ??ng l?p ? các theo 6 b?c chu?n c?a khung tham chi?u Châu Âu. Bên c?nh ?ó, các ??n v? s? ??i chi?u hàng ng? cha hi?n có v?i chu?n.

“?ây là vi?c làm c?n thi?t xây d?ng ???c c? s? chu?n ?? làm c?n c? cho xây d?ng ?ào t?o t?m b?. Tôi yêu c?u vi?c này ch?m nh?t 31/10 ph?i có k?t qu? báo cáo. c? vào s? li?u này tr?ng tâm ?ào t?o ngo?i ng? s? có s? li?u ?ào t?o b?i d??ng”, B? tr??ng Nh? cho bi?t.

Còn k? ho?ch m?i tía b?n ng?, B? GD&?T ?ã ?? ngh? v?i Th? t??ng Chính ph? là trong khi ch?a s?a ???c Ngh? ??nh 73 v? hi?p tác ??u t? n??c ngoài trong l?nh v?c giáo d?c và ?ào t?o thì Chính ph? cho phép ?i?u ch?nh ?i?u ki?n ?? thu hút xuân ???ng b?n ng?.

Tiêu chu?n ??i v?i tía b?n ng? s? gi?m so v?i tr??c kia.

??i v?i d?y ??i h?c thì ch? c?n b?ng ??i h?c và ch?ng ch? ngo?i ng?. D?y trung c?p và các trung tâm thì ch? c?n b?ng cao ??ng.

“T?i ?ây tôi yêu c?u các v? b?c h?c ??c bi?t là v? h?p tác qu?c t?, c?c ?ào t?o n??c ngoài t?ng c??ng m? r?ng giao l?u h? tr? các ??a ph??ng ?? có xuân ???ng b?n ng?.

Trong khi chúng ta ch?a ra ???c n??c ngoài thì chúng ta h?c t? ng??i n??c ngoài vào n??c ta. V?n ?? không ch? là ngôn ng? phát âm mà c? v?n hóa. Nh? th? m?i t?o ???c s? giao thoa”, B? tr??ng Nh? nh?n m?nh.

Th? hai, ??i v?i ng??i h?c, B? tr??ng Nh? ?? ngh? d?y ti?ng Anh h? 10 n?m. Hi?n t?i, môn ti?ng Hàn, ti?ng Nh?t hi?n ?ang có 2,3 ??a ph??ng ?ang th? nghi?m. M?t s? ??a ph??ng nh? TP.H? Chí Minh, Hà N?i ?ang d?y c? ti?ng Nh?t, ti?ng Hàn.

B? tr??ng Nh? g?i ý nên ??a vào các môn h?c dùng ???c ti?ng Anh, nh?ng không nh?t m?c ph?i vi?t giáo trình ti?ng Anh mà nghiên c?u n??c nào có ch??ng trình chu?n thì thí ?i?m d?y d?n.

“??i v?i b?c ??i h?c và h?c ngh?, tôi khuy?n khích ??y nhanh nh?ng môn khoa h?c công ngh?, k? thu?t.

Chúng ta nh?p giáo trình v?, c? th?y và trò cùng d?ch ?? trong quá trình d?y chính là quá trình h?c ?? làm sao sinh viên t?t nghi?p ngành tr?ng ?i?m, tr??ng trung tâm ti?ng Anh ngon lành”, B? tr??ng Nh? l?u ý.

Các môn Khoa h?c T? nhiên c?n thi?t d?y b?ng ti?ng Anh b?i “môn Toán c?a Vi?t Nam không th? khác Toán c?a Singapore”. Còn các môn khoa h?c t?ng l?p thì s? khai tri?n t? t?.

b?i th?, sách giáo khoa s?p t?i c?ng không ph?i yêu c?u các th?y “t? biên t? di?n”.

Có r?t nhi?u môn ph?i dùng ???c nh?ng thành t?u c?a công ngh? giáo d?c th? gi?i ?? ??a vào. Tránh tình tr?ng các th?y l?p tr?i ?? ng?i vi?t ?? c??ng s? so?ng các môn”, B? tr??ng Nh? nh?n m?nh.

M?c tiêu r?t cu?c c?a chúng ta không ph?i là thi nh?ng th?c t? hi?n nay cho th?y n?u không thi thì h?c sinh không h?c.

Và m?t trong nh?ng nh??c ?i?m c?a chúng ta h?c sinh ph? bi?n ch? h?c thu?c là chính y?u.

do v?y, chúng ta c?n ph?i ??c bi?t quan hoài t?i l?p 12 c?a khóa h?c 2016-2017 ?ng chu?n vi?c s?m ban b? bài thi tr?c nghi?m Ti?ng Anh minh h?a ?? h?c sinh, nghiêm ph? ???c làm quen.

Qua các công c? thông tin cho bi?t h?c sinh ngay t? ??u ch? h?c nh?ng môn mà thi thôi d?n ??n t?t nghi?p ph? bi?n l?ch ngay t? ??u, l?ch các môn chính môn ph?.

“Các th?y cô môn chính không bao gi? h?t vi?c r?i d?y thêm h?c thêm. Nhi?u cô th?y d?y môn h?c trò không thi thì không có vi?c. ??i v?i ph? bi?n ph?i toàn di?n, c?n h??ng ??n thi t?t nghi?p là 13 môn ch? không ph?i 6 môn ?? th?y cô nào c?ng ph?i có ngh?a v?.

Môn ngo?i ng? c?ng v?y, các th?y các cô ph?i chú ý có d?ng th?c ?? thi, làm sao ?? các th?y cô có th?i gian quen v?i ph??ng th?c này. Chúng ta ??a ra nh?ng chu?n c?n b?n thì ch?t l??ng thi s? t?t h?n nhi?u”, B? tr??ng Phùng Xuân Nh? nói.

Th? ba, v? ch??ng trình, sách giáo khoa ti?ng Anh. B? tr??ng yêu c?u l?a ch?n m?t b? sách giáo khoa ch?t l??ng c?a m?t n??c nào ?ó r?i v? ch?nh s?a cho phù h?p r?i h?p nh?t ??a vào ch??ng trình d?y t? ti?u h?c cho ??n l?p 12.

Và ??i v?i các tr??ng ??i h?c, Cao ??ng, B? c?ng khuy?n khích dùng luôn giáo trình ?ó. B? s? quy ho?ch nh?ng chuyên ngành và tr??ng tr?ng tâm, t?ng c??ng d?y ti?ng Anh ti?p c?n chu?n qu?c t?.

Qua quá trình làm vi?c v?i m?t s? Nhà xu?t b?n c?a Hàn Qu?c, Singapore, B? GD&?T nh?n th?y các ??n v? này có nh?ng h?c li?u h? tr?, nh?ng video clip r?t hay ??a lên m?ng. b?i th?, các ??n v? ph?i t?ng c??ng ??a công ngh? h? tr? vi?c h?c m?i lúc m?i n?i.

song song, B? tr??ng B? GD&?T yêu c?u giám sát chém ch?t l??ng chân th?c v?i n?ng l?c ?? trình ?? B1 ?úng là B1 ch? không ph?i b?ng B1 nh?ng th?c ti?n trình ?? ch? ??t A1.

Th? t?, B? tr??ng Nh? l?u ý v?n ?? kh?o thí. th?c t?, chúng ta có kh?o thí nh?ng n?i dung, ch??ng trình l?i không th?ng nh?t gi?a các c? s? và vênh v?i ch??ng trình qu?c t?.

V?a qua, ban qu?n lý ?? án ?ã giao cho các tr??ng ??i h?c ngo?i ng? làm b?n tham chi?u 6 b?c v?i khung Châu Âu ???c các chuyên gia qu?c t? ?ánh giá cao.

“Tôi yêu c?u chúng ta ph?i rà vào ch??ng trình, h?p nh?t cho toàn qu?c. Và gi?a kh?o thí v?i ch??ng trình gi?ng d?y ph?i hi?p, không ???c r?i vào tình tr?ng h?c m?t ??ng, kh?o m?t ki?u; vi?c kh?o thí là ?o l??ng ?ánh giá liên ti?p”, B? tr??ng Nh? nói.

Trong kh?o thí chia làm 2 nhóm, nhóm 1 là c? vào khung 6 b?c ?o c?p ch?ng ch?. Nhóm 2 là B? s? khuy?n khích m?t s? tr?ng ?i?m ETS hay British council, ai có nhu c?u thi IELTS ho?c TOEFL thì vào ?ây.

Còn h? th?ng nhà n??c là kh?o thí th?ng nh?t theo các b?c h?c này, và ??c nh?t m?t h? th?ng là trung tâm kh?o thí nhà n??c ?? tránh tình tr?ng m?i tr??ng m?t “kh?o”, qu?n lý không nghiêm trang.

Bên c?nh ?ó, B? GD&?T s? th?m ??nh, ban hành ??nh d?ng ?? thi, xây d?ng và phát tri?n các ??nh d?ng ??, ngân hàng ??.

Trong k? ho?ch khai tri?n, B? GD&?T c?ng l?u ý ??n t?o môi tr??ng cho ng??i h?c b?ng các gi?i pháp nh?: t? ch?c thi ti?ng Anh tr?c tuy?n, thi h?c trò gi?i ti?ng Anh, sinh ho?t trong các câu l?c b? ti?ng Anh, t? ch?c tr?i hè, giao l?u ti?ng Anh qu?c t?.

hi?n, B? s? t? t?p v? các d?t m?i là tr?ng ?i?m ngo?i ng? c?a các tr??ng ??i h?c ngo?i ng?, h? s? xây d?ng chu?n/quy chu?n, n?i dung ch??ng trình. c?n c? vào ?ó, h? “?o” nghiêm ???ng ?ang có ?? ?ào t?o l?i theo chu?n. B? s? ch? ??o t?ng c??ng công ngh? thông báo ?? có th? ?ào t?o tr?c tuy?n.

thí d?, ?? ??t trình ?? nh?t ??nh c?n có 300 gi? ?ào t?o thì trong ?ó 250 gi? h?c tr?c tuy?n (ki?n có th? ng?i h?c t?i ch? sau khi v?a gi?ng bài trên l?p xong), 50 gi? h?c tr?c ti?p.

Th? n?m, ?? cho giang san nâng cao trình ?? ti?ng Anh, vi?c ph? c?p ti?ng Anh t?n r?t nhi?u ti?n nong, n?u chúng ta ch? nhìn vào ngân sách thì s? th?t b?i ngay t? ??u.

B? ch? tr??ng là không ??u t? dàn tr?i, phân tán d?n ??n hoang phí mà t?p k?t vào nh?ng v?n ?? m?u ch?t.

“do v?y chúng ta ph?i s? d?ng có hi?u qu?, ngân sách nhà n??c t? h?p cho nh?ng n?i dung mà tôi nêu. Còn các ??a ph??ng, các c? s? giáo d?c ??i h?c… khi c? th?y giáo ?i ph?i b? ti?n ra.

??c bi?t là trông c?y vào t?ng l?p hóa, khi t?ng l?p th?y hi?u qu?, m?i ng??i s? t? h?c”, B? tr??ng nh?n m?nh.

Bên c?nh nh?ng n?i dung quan y?u ?ã nêu, ng??i ??ng ??u ngành giáo d?c c?ng nh?n nh? thêm v?i các v? ??i bi?u nhi?u v?n ?? can h? ??n c? ch? chính sách, truy?n thông và nâng cao hàng ng? cán b? qu?n lý.

Ngu?n: Dung xinh t?ng h?p internet

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên