Chức năng bình luận bị tắt

t?ng h?c phí nh?ng ch?a ?? ??m b?o ?? nuôi s?ng gi?ng s?

PV: Theo quy ??nh, niên h?c 2015-2016 s? th?c hành l?ch trình t?ng h?c phí trình ?? hu?n luy?n ??i h?c. Theo ông, vi?c nâng cao h?c phí s? ??i thay gia s? qu?n hoàn ki?m khuân m?t giáo d?c ??i h?c nh? th? nào?

Ông Lê Tr??ng Tùng: V?n ?? h?c phí, hay nh?c r?ng h?n là v?n ?? ngu?n v?n cho giáo d?c ??i h?c – bao gi? c?ng ph?c t?p. M?i qu?c gia gi?i quy?t v?n ?? này theo 1 ph??ng pháp, theo cách nào thì s? quy?t ??nh hình thái c?a h? th?ng giáo d?c ??i h?c ??t n??c nh? m?t c? s? ph??ng h?i nh? th?.

các n??c no ?m, chính sách phúc l?i ph??ng h?i t?t, ?n ??nh (nh? ? Tây Âu, B?c Âu) thì mi?n phí h?c ??i h?c. 1 s? n??c r?t nghèo, ch? ?? ngân sách chi cho quân s?, an ninh, y t?, giáo d?c – c?ng mi?n h?c phí nh?ng h?n ch? s? ng??i quy?n ti?p c?n giáo d?c ??i h?c.

các n??c còn l?i thì t?u v? trí trung gian chính sách c? th? v? giá bán t?p hu?n ??i h?c, ?óng góp h?c phí h?p lý t? ng??i h?c trong tr??ng công, tr??ng t? và ch?ng ?? tín d?ng sinh viên.

Ông nh?n th?y mô hình giáo d?c ??i h?c Vi?t nam ?ang nh? th? nào ?? ?ng d?ng m?c h?c phí m?i?

Ông Lê Tr??ng Tùng: Giáo d?c ??i h?c Vi?t nam ?ang là mô ph?ng [Tr??ng Công-Phí Th?p-Tín D?ng Th?p], ngh?a là nh?ng tr??ng ??i h?c công chi?m ph?n l?n (hi?n nay s?p 90% sinh viên ?ang h?c tr??ng công), duy trì m?c h?c phí r? (h?c phí tr??ng công ??i trà ngày nay kho?ng 7 tri?u ??ng/n?m- t?c vào kho?ng 350USD/n?m, và h?c phí nhàng nhàng c?a tr??ng t? c?ng vào kho?ng 10 tri?u ??ng – t?c d??i 500USD/n?m), và mô hình tín d?ng sinh viên v?n d?ng ? khuôn kh? h?p, m?c vay th?p.

v?i chi phí cho giáo d?c ??i h?c t??ng t?c?ng c? ti?n c?p trong kho?ng ngân sách nhà n??c – s? h?u th? nh?c Vi?t Nam ?ang d?y ??i h?c s? h?u t?m giá ph?i ch?ng nh?t th? gi?i.

Ông Lê Tr??ng Tùng – ch? to? H?QT ??i h?c FPT. ?nh Xuân Trung

Tôi ?? c?p ph?i ch?ng nh?t toàn c?u, vì chúng tôi ?ang khai tri?n nghiên c?u mô hình t?p hu?n ??i h?c ch?t l??ng mang giá bán phù h?p (QAHE – Quality&Affodable Higher Education), m?i th?y hóa ra là trên toàn c?u ko s? h?u n??c nào mang tr??ng ??i h?c t? h?c phí 1 n?m ? m?c d??i 500USD/n?m c?.

v?i chính sách ngày nay, dù s? h?u t?ng h?c phí thì t?i n?m 2020 mô ph?ng h? th?ng giáo d?c ??i h?c Vi?t Nam v?n là (Tr??ng Công-Phí Th?p-Tín D?ng Th?p), dù ?ang mu?n h??ng t?i (??i h?c Công T? – Phí thích h?p – ngu?n ??u t? Cao) – t?c là h? th?ng giáo d?c ??i h?c v?i t? l? tr??ng công tr??ng t? h?p lý, giá bán hu?n luy?n ?? cao ?? ??m b?o ch?t l??ng, và h? th?ng h? tr? ngu?n h? tr? cho sinh viên r?.

nh?ng gì mong mu?n và cách th?c hành c?a Vi?t Nam không ???c nh?t quán. ch?ng h?n quy?t ngh? 29 v? ??i m?i giáo d?c k? c?n t?ng t? tr?ng các tr??ng ngoài công l?p – khi mà chính sách thì l?i luôn t??ng tr? tr??ng công, h?n ch? m? thêm tr??ng t?.

Mu?n h?c phí phù h?p (thu ?? bù chi), nh?ng theo l? trình t?ng h?c phí thì h?c phí ??i trà ??n n?m 2020 vào kho?ng 10 tri?u/n?m, còn cho tr??ng công t? ch? tài chính kho?ng 25 tri?u/n?m, t?c m?c h?c phí 500-1.000USD/n?m ch?a ?? ?? nuôi s?ng gi?ng viên và ??m b?o ch?t l??ng t?i thi?u.

Còn ngu?n v?n vay sinh viên thì ch?a s? h?u c? ch?, ch?a ngu?n v?n ?? nâng cao ???c kho?n vay cho sinh viên – không ch? h?c phí m?c c? t?m giá sinh ho?t – cùng v?i vi?c m? r?ng ??i t??ng ???c vay c?ng nh? c? ch? hoàn n? phù h?p lúc ?i làm cho.

Chính ph? v?a mang Ngh? ??nh s? 86 quy ??nh v? c? ch? thu, qu?n lí h?c phí ??i s? giáo d?c thu?c h? th?ng giáo d?c qu?c dân, và chính sách mi?n, gi?m, t??ng tr? t?m giá h?c t?p trong kho?ng nay t?i 2020.

Ngu?n Thanh Xinh t?ng h?p internet