Chức năng bình luận bị tắt

Trên ?à chi?m l?nh phân khúc th? tr??ng b?t ??ng s?n bi?n ngh? d??ng, m?i ?ây ngày 26/06/2016, t?p ?oànVingroup ?ã phát l?nh ??ng th? d? án Vinpearl C?a H?i Ngh? An.
Bu?i l? ??ng th? d? án Vinpearl C?a H?i có s? tham d? c?a các ??ng chí lãnh ??o ??ng nhà n??c ta: Ch? t?ch qu?c h?i Nguy?n Sinh Hùng, phó th? t??ng chính ph? V??ng ?inh Hu?.. ; c?ng các ??ng chí lãnh ??o bí th?, ch? t?ch tinh Ngh? An, th? xã C?a Lò.

C? h?i ??u t?  c?c l?n T?i Vinpearl C?a H?i Ngh? An :
+ B?ng giá Vinpearl c?a h?i m?i nh?t : ?ang ???c c?p nh?t ….
+ Ti?n ?? thi công Vinpearl C?a H?i m?i nh?t : T8/2016 ?ang gi?i phóng m?t b?ng (chúng tôi s? c?p nh?t liên t?c ti?n ?? tri?n khai d? án hàng tháng vào email cho khách hàng ??ng ký nh?n thông tin d? án).
+ L?ch m? bán : d? ki?n tháng 10/2016 (l?ch m? bán chính th?c ???c c?p nh?t liên t?c).
+ M?t b?ng Vinpearl Condotel C?a H?i : ?ang ???c c?p nh?t …
(hãy ??ng ký nh?n thông tin v? d? án ngay ngày hôm nay ?? ???c c?p nh?t thông tin m?i nh?t, nhanh nh?t và chính xác nh?t) ??ng Ký!
vinpearl c?a h?i ngh? an kh?i công

Vinpearl C?a H?i C?a Lò Ngh? An ???c ?ánh giá là m?t d? án có v? trí bãi bi?n ??p, m?c ??u t? l?n là c? h?i ngh? d??ng và ??u t? cho các khách hàng.

V? TRÍ D? ÁN

Vinpearl C?a H?i n?m t?i b? bi?n C?a H?i, th? xã C?a Lò. Bãi bi?n C?a H?i ???c bi?t ??n là bãi bi?n ??p, b? cát tr?i dài, mang trong mình m?t v? ??p hoang s? ch?a ???c khai phá nhi?u. Chính vì v?y n?i ?ây thích h?p cho du l?ch k?t h?p v?i ngh? d??ng. T? Vinpearl C?a H?i c?ng di chuy?n thu?n ti?n t?i trung tâm th? xã ch? cách 5km, t?i thành ph? Vinh ch? 15 Km. Du khách ??n v?i Ngh? An không th? b? qua c? h?i ngh? ng?i, vui ch?i t?i Vinpearl C?a H?i.

v? trí vinpearl c?a h?i ngh? an

QUY MÔ D? ÁN VINPEARL C?A H?I NGH? AN

D? án Vinpearl C?a h?i Ngh? An ???c ??u t? l?n v?i s? v?n ??u t? lên ??n h?n 900 t? ??ng. Quy mô xây d?ng lên ??n 39 hecta, bao g?m các h?ng m?c:  bi?t th? ngh? d??ng, khách s?n ngh? d??ng tiêu chu?n 5 sao, các khu ti?n ích  hàng hàng, mua s?m, ?m th?c, b?n thuyên ??ng c?p, cùng các d?ch v? hoàn h?o khác ph?c v? ngh? d??ng du khách ??n ?ây.
V?i ti?m n?ng du l?ch l?n, Vinpearl C?a H?i Ngh? An s? ?em ??n c? h?i ??u t? sinh t?i c?c l?n ? 2 phân khúc :

1. Condotel Vinpearl C?a H?i Ngh? An : lo?i hình s? h?u c?n h? khách s?n, tiêu chu?n 5 sao th??ng hi?u VinPearl c?a t?p ?oàn VinGroup. H??ng l?i t?c ?n ??nh, ???c th?a h??ng k? ngh? mi?n phí t?i h? th?ng khách s?n 5 sao VinPearl trên toàn qu?c.

vinpearl condotel c?a h?i ngh? an
Vinpearl Condotel C?a H?i Ngh? An (?nh minh h?a)

2. Bi?t th? Vinpearl C?a H?i Ngh? An : Bi?t th? bi?n là dòng s?n ph?m cao c?p b?c nh?t trong h? th?ng ngh? d??ng Vinpearl. V?i v? trí ??c ??a, tiêu chu?n d?ch v? 5 sao, n?i th?t cao c?p, … s? là n?i ngh? d??ng tuy?t v?i cho gia ?ình b?n.

bi?t th? bi?n vinpearl c?a h?i ngh? an
Bi?t th? Vinpearl C?a H?i Ngh? An (?nh minh h?a)

Vinpearl C?a H?i Ngh? An ???c thi?t k? theo phong cách sang tr?ng châu Âu. Ngh? d??ng k?t h?p ch?m sóc s?c kh?e cùng v?i h? th?ng phòng t?p Gym, Spa, b? b?i… ngh? d??ng  t?i ?ây du khách s? ???c hòa mình vào không gian t? nhiên, v?i bi?n tr?i bao la, không gian thi?t k?  xanh ??c ?áo.
D? án Vinpearl C?a H?i s? là m?t d? án tr?ng ?i?m trong ??u t? phát tri?n du l?ch kinh t? c?a ??a ph??ng. Mang l?i s? ??t phá, ??ng c?p ngh? d??ng khi ??n v?i C?a Lò, Ngh? An. Khi ??a vào ho?t ??ng h?a h?n s? là m?t ?i?m ??n hâp d? khách hàng, làm thay ??i di?n m?o du l?ch ngh? d??ng c?a t?nh.  V?i nh?ng ?i?m ??c bi?t, Vinpearl C?a H?i C?a Lò s? phát tri?n ngh? d??ng c? 4 mùa trong n?m, góp ph?n ?ón hàng tri?u l??t du khách ??n ?ây.

Nh?n b?ng giá g?c & top 10 c?n “HOA H?U” ??u t? t?t nh?t!
Nhà ??u t? thông thái s? KHÔNG b? l? b?t k? C? H?I nào làm GIA T?NG giá tr? tài s?n!

NH?N CHÍNH SÁCH CHIA S? L?I NHU?N T?T NH?T T? CH? ??U T?

?? ???c t? v?n tr?c ti?p chuyên nghi?p t?t nh?t v? “D? ÁN” Qúy khách hãy liên h? ngay ?? chúng tôi ???c ??ng hành cùng quý khách l?a ch?n cho mình m?t c?n h? ??u T? ?ng ý nh?t.

Hotline : 097 11 55 6 55

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên