Chức năng bình luận bị tắt

Còn nhi?u l?m nh?ng mình t?m li?t kê vài ch? th? thôi. Khi nào r?nh s? li?t kê thêm vài ch?. Nh?ng nói gì thì nói, xem bói ch?ng qua c?ng ch? ?? cho vui, ch?ng ông th?y bà bói nào quy?t ??nh ???c cu?c ??i mình h?t. ??c n?ng th?ng s?, t? mình quy?t ??nh cu?c ??i mình thôi.

Xem, coi bói giúp gi?i t?a tâm lý t?o nên cu?c s?ng t?t ??p h?n khi không lâm vào mê tín

–  Xem tarot hi?n nay ?ang là trào l?u khá ph? bi?n ??i v?i m?i ng??i và n?i ch?i tarot nhi?u nh?t ?ó là sài gòn và hà nôi, vì ??c thù ?ây là hai thành ph? l?n nhanh ti?p thu v?i các n?n v?n hóa ph??ng tây gia nh?p chính vì th? mà ti?p thu tarot r?t nhanh.

+ ? hà h?i thì nói ??n các h?i tarot phía b?c nh? tada, xtarot và trang web ???c c?ng ??ng tarot ?? cao ?ó là tarot.vn vì nó cung c?p các thông tin h?u ích cho ng??i dùng tarot.

+ ? tp h? chí minh thì hi?n t?i có nhi?u quán nh?ng n?i nh?t v?n là Wichita(60 ph? quang tân bình) và Zenchi(637 Tr?n H?ng ??o qu?n 5) Và m?t s? các quán khác thu?c các qu?n nh? qu?n 1, qu?n 2, qu?n 3, qu?n 4, qu?n 6, qu?n 7, qu?n 8, qu?n 9, qu?n 10, qu?n 11, qu?n 12, qu?n tân bình, qu?n phú nhu?n, qu?n bình th?nh, qu?n th? ??c, qu?n bình tân,… ? nh?ng quán này có các reder t?t ??c các b?n s? hài lòng v?i nh?ng không gian m? và nh?ng l?i chia s?, t? v?n tham kh?o ch?t l??ng nh?t.

+ D?ch v? xem tarot online hi?n t?i c?ng ?ang là trào l?u và làng gió m?i ?? có th? phát tri?n trên 63 t?nh thàng trên c? n??c ?? m?i ng??i có th? hi?u thêm v? tarot m?t cách t?t nh?t và các t?nh l?n nh? ?à n?ng, c?n th?, h?i phòng, nha trang, …. ti?p c?n nhanh và làm l?n m?nh thêm ??i ng? c?ng nh? c?ng ??ng tarot m?nh h?n.

– Cô Hoa bói bài g?n chùa Nh? Châu – Th??ng Tín: Cô xem khá chu?n, l?i ch? có 30k, mà xem ???c r?t k?, t?t c? nh?ng vi?c cô nói trong tháng ??u x?y ra, ch? là không ?úng ngày 1 chút thôi :)) Th??ng tai n?n, m?t ti?n nong, ?au ??u, ?m ?au, b? csgt b?t s? sai s? kho?ng 1-2 ngày gì ?ó. C?ng ph?i thôi, thiên c? b?t kh? l?, n?u cô ti?t l? thiên c? quá nhi?u thì b?n thân cô s? b? tr?i ph?t, nên bu?c ph?i có sai s? :)) Nh?ng ngày nào cô phán có l?c là y r?ng có l?c luôn. Chu?n l?m! Cô l?i còn hi?n vs d? tính n?a, bói không ki?u do? d?m làm ti?n ?âu, c?ng ch?ng bao gi? do? làm l? n? l? kia.

– Cô Liên làng Qu?t ??ng – Th??ng Tín, cách nhà cô Hoa 10 km. Xem c?ng ???c. Hôm mình ?i xem, tr??c l??t mình có 2 m? con, bà m? v?a b?c bài lên cô ?ã phán ngay con trai ch? ?ã ?i tù ch?a, nó mà ch?a ?i tù thì tôi b? ngh? xem bói :)) ??n l??t mình xem thì v?a b?c bài cô ?ã bi?t ngay ch? mình ?ang ? n??c ngoài còn mình thì c?ng s?p ph?n kh?i ?ây :)) Nói chung c?ng chu?n. Nh?ng mà cô này hay m?i làm l? l?m. V? c? ng?m ngh? cho k? ?i r?i h?ng quy?t ??nh. ??t l? 100k tr? lên.

– Cô H??ng ??i La, nhà hàng xóm mình có 1 ch? mãi ko l?y ?c ch?ng vì bà m? ch?ng d?t khoát ko ??ng ý, ??a ??n cô H??ng xem, cô ý b?t ???c ra b?nh, nhìn th?y rõ 2 vong tr? con ?i theo ám theo bà ch? ?y. Làm l? c?u siêu xong t? d?ng bà m? ch?ng thay tâm ??i tính ??ng ý cho con trai l?y ch? kia. Th? m?i th?y s? oán h?n c?a vong tr? s? sinh m?nh c? nào, ??ng ai d?i mà phá thai nhé ko sau này h?i ko k?p ?âu, n?u ko gi?i nhanh sau này nó còn ám ko cho ?? con ?y ch?, có tr??ng h?p c? có thai ??a nào là s?y vì b? vong con mình b? ?i nó phá.

– Cô Thanh g?n h?c vi?n c?nh sát: Không hi?u sao cô xem cho m? v?i ch? mình thì r?t ?úng mà xem cho mình thì ch? ???c cái gì h?t tr?n, ch?c tu? duyên :)) Cô xem b? cau m?i ng??i nhé ??n xem mua tr??c cau là ???c. Ph?i t? tay ch?n thì m?i linh. Mình ??t l? 100k.

– Cô Ng?c Bia Bà, cô ng?i trong khuôn viên chùa Bia Bà La Khê ý, có duy nh?t mình cô là n? ng?i vi?t s? ? ??y thôi, cô c?n C?u, m?i ng??i v?n hay g?i là C?u Ng?c, tóc ng?n, m?c áo nâu sòng, gi?ng nói d?u dàng d? nghe :)) Cô xem nói chung c?ng ?úng, tuy ko k? càng ?i sâu v? v?n h?n nh?ng nói t?ng quát cu?c ??i mình ?úng ghê. C?m tay mình lên 1 phát cô phán luôn em ?i n??c ngoài nh? ?i ch? ý, chu?n luôn :)) ??u n?m mình xem cô phán n?m nay em sao x?u em mu?n ?i n??c ngoài c?ng ph?i tháng 6 d??ng ?? ra y r?ng th? th?t, tháng 5 v?a ??nh ?i Hongkong mua vé h?t r?i nh?ng ko th? ?i ???c ?ành ph?i ??i vé sang tháng 6, huhu :(( Cô này theo Ph?t, tuy?t ??i ko có do? d?m làm l? linh tinh gì h?t, có v?n ?? gì cô c?ng ch? khuyên ni?m Ph?t ?? chuy?n tâm thôi ch? ko c?n l? bái gì c?. Xem xong ??t l? 50k -100k tu? tâm, cô hay m?i mua m?y lá bùa bình an nh?ng ??ng mua làm gì m?t công :))

– Ông Tâm L?p trong qu?y 38 Bia Bà La Khê, xem t? vi, c?n ngày tháng n?m sinh gi? sinh chính xác, mà ph?i t? mình ?i xem ch? ko xem h? ?c ?âu ?k. Xem c?ng ?úng, c?m lá s? c?a mình lên 1 phát c?ng phán ngay s? cháu là s? xu?t ngo?i cháu không mu?n ?i v?n ph?i ?i, mà cháu ?i ??n n?i r?i ?ây này, cháu có làm nhà n??c thì cháu c?ng s?m b? thôi vì con ng??i cháu là con ng??i c?a t? do ?i ?ây ?i ?ó không ng?i yên 1 ch? ???c. Ôi tr?i ?i ?úng quá ko sai tý gì :)) Và ??c bi?t là ông này ko có do? d?m gì h?t, nói nh?ng ?i?u làm mình an lòng v?ng tâm thôi, th? m?i thích. Ghét nh?t m?y th? lo?i th?y m? m?m ra là do? d?m ko làm l? thì ch?t ngay. Ông L?p xem 1 lá 200k nhé.

– Bác ??u tr?c vi?t s? ? ngay c?ng Bia Bà ?i vào bên tay trái, bác này ?úng là ng??i cao tay th?t s?. Bác ý bi?t xem t? vi bi?t b?m ??n nh?ng ko xem cho khách ?âu. Vì thiên c? b?t kh? l? l?n nào xem t? vi ti?t l? s? ph?n 1 con ng??i xong ki?u gì bác ý c?ng b? ?au ??u, t? vi bác ý xem thì vô cùng c?n th?n c? quy?n v? dày chi chít. ?áng ti?c bác ko còn nh?n xem n?a. Nh?ng mà th?nh tho?ng bác l?i mót ra vài câu th?c s? là chân lý :)) H?i con em hàng xóm nhà mình ?i thi ??i h?c bác ý khuyên nên tránh tu?i gì, em mình nghe theo y r?ng ??. Th?nh tho?ng ?i l? Bia Bà có ng??i xin bác m?y con lô, bác nói bâng qu? vài con, t?i hôm ??y mình dò xem th? th?y trúng c? 3 m?i ch?t :)) Ph?i nói là quá cao siêu luôn ý ??Mà ph?i th? m?i là ng??i tài th?c s?, ch? m?y ông ?n ti?n xong phán thì c?ng ch?ng ph?i tài ?âu.

– Cô Ph??ng Anh (Tuy?t Th?m) g?n chùa Bia Bà, ?i vào cái ngõ ??i di?n hàng s?a xe ? ???ng ?i vào chùa th?y treo bi?n Tuy?t Th?m ??y là nhà cô, cô này m?ng 1 ngày r?m ?ông khách l?m, tay ?eo vàng b?c l?p la l?p lánh n?ng gãy c? tay, ch? ng?i 1 ch? c?m t? ti?n xong phán 1 lèo luôn nói n?ng xu?t kh?u thành th? c? nh? là cô ghi âm s?n luôn r?i ý :)) Ko có ng?p ng?ng ng?t ng?, s? th?t, bái ph?c luôn, nh? là có ma m?m l?i cho cô ý ??c bi?t ??a t? 50k là cô b?o ch?a ???c, ph?i ??a t? 100k m?i hi?n lên c? :)) ?? chính xác thì quá kh? hi?n t?i ?úng 80% còn t??ng lai m? m? ?o ?o l?m c? 50-50 thôi ko chính xác l?m. Xem cho vui còn ???c.

– Ông Hành – nhà ông là quán cà phê phía bên tay ph?i c?ng ??i h?c s? ph?m ngh? thu?t trung ??ng ( hay g?i là tr??ng nh?c ho? trên ???ng nguy?n trãi) bói bài tây, xem ông Hành thì xác ??nh là lúc xem th?y bu?n c??i vãi ?ái :)) Su?t ngày b?o mình c?n th?n ??ng lô ?? c? b?c nhé, xong c? b?o th?ng em mình c?n th?n ng??i yêu có b?u thì b? m? trong khi nó còn ch?a có ny :)) Nh?ng mà m?y chuy?n t??ng lai v?n h?n càng v? sau ng?m càng th?y ?úng. Xem 50-100k tu? tâm nhé.

– Th?y L??ng – ?ông D? Gia Lâm, th?y này quá n?i ti?ng r?i ?? t? con nhang toàn quan ch?c cao c?p giàu có, m?i l?n th?y h?u thì xe ô tô c? g?i là ?? t? trên ?ê xu?ng t?n ??n Ng?c. Khách xem th?y toàn khách Vip thôi ??t l? c? toàn 200-500k tr? lên. Nh?ng th?y t?t l?m ko m?i ti?n gì ?âu c? tu? tâm thôi th?y ch?ng b?t ép. Xem cho ng??i khác thì r?t chu?n ??c ra vanh vách, có bà ?i xem v?a b?t bài lên th?y ?ã bi?t ngay ?ang c?p v?i m?y th?ng, r?i có 2 v? ch?ng ?i xem th?y phán ngay th?ng ch?ng n?m này c?p v?i con này con này, cô v? ?i cùng xem tím m?t ko nói n?ng câu gì l??m ch?ng rách m?t luôn :)) N?m em mình thi c?p 3 m? mình ?i xem ông ý phán em mình ?? 2 tr??ng, y r?ng n?m ??y ?? c? Kim Liên c? L??ng Th? Vinh vui v? :)) Nh?ng mà mình ko h?p duyên hay sao ý ông ý ko th? xem ?c cho mình toàn nói lan man ko rõ ý.

– Cô Thuý bói bài & cô Hà bói tr?ng ? ?i?n bà Thái ngõ 200 Xã ?àn ( ?ình Trung T? r? vào). Cô Thuý bói bài r?t chu?n. Còn cô Hà bói h?i lan man ko chu?n l?m. ??t l? tu? tâm. Cá nhân mình r?t thích xem cô Thuý, cô c?c nghèo, nghèo l?m, cô ?ang ? nhà thuê kh? ?i là kh?, cô ko có ti?n ?âu, c?ng ch?ng bao gi? cô m?i ti?n ng??i khác, cô nhìn ra vong âm bám theo r?t chu?n.

– Cô H?p Time City. Ôi cô này thì thôi ?i :)) Bói cái ki?u n?a v?i: M?T TI?N THÌ XIN ???C VI?C :)) Bói nh? cô thì cháu c?ng bói ???c, ko sai bao h :)) L?i còn su?t ngày xui ng??i ta b? ch?ng n?a ch?: B? ?i, ch?ng cháu không th?t lòng ?âu :)) Xong r?i thì b?o con bé ý là b? cháu c?n th?n tháng này ?m ?au trong khi b? nó m?t t? lâu r?i. S? quá 

– Th?y Hùng L?nh Nam: th?y này nhìn ra có vong theo không, xem có c?n hay không, ?ã t?ng phá thai này n? hay ch?a… M?y v?n ?? ?ó ?úng l?m. Còn t??ng lai thì th?y c?ng ko nói nhi?u, ch? y?u xem mình có v?n ?? gì thì gi?i ?i thôi ý.

– Cô Hoa Hoàng (fb Cô ??ng Qu?t) c?u gi?y, mu?n xem cô ph?i g?i ?i?n tr??c ??t ch?. Ngày cô ch? xem cho 6 ng??i thôi. Mình ??t trc 2 tu?n m?i xem ???c ??y. M?i ng??i ?i xem thì ??t l? nhi?u nhi?u vào, cô ko yêu c?u ti?n nong ?âu tu? tâm h?t, nh?ng nên ??t nhi?u, vì cô Hoa th??ng xuyên ?i t? thi?n c?u ng??i, ti?n mình ??t l? cô c?ng ch? dùng ?i làm t? thi?n thôi ch? c?ng ch?ng tiêu pha cho b?n thân ?âu. Vào fb cô thì th?y. Cô c?ng t?t l?m ko bao gi? do? d?m b?t c? ?i?u gì.

– Cô li?t chân ? Ngõ Qu?nh: mình ch? nh? tên cô ?y là gì ch? bi?t nhà ? trong ngõ qu?nh. Cô ý li?t chân ? nhà xem bói. Khách c?c ?ông h?u h?t là dân lô ?? c? b?c ??n xem theo ngày và m?y bà n?i tr? r?nh rang nhàn r?i :)) Giá chung 40k ??a nhi?u h?n ko l?y. Xem ch? ?úng. Có th? ko h?p duyên. Dù sao 40k c?ng ch?ng ti?c :))

– Cô Th?m ? Thuý L?nh. Cô này có c?n cô Chín, m?i l?n xem bói là Cô Chín giáng xu?ng ng??i cô ý r?i phán. Mu?n xem ph?i ch?u tr?c r?t là lâu ??y vì không ph?i lúc nào cô Chín c?ng giáng ?âu. Mà có hôm cô ?ang giáng tr?n mà nghe th?y ti?ng chuông ?i?n tho?i là cô Th?ng ngay. Khi cô ?ang giáng phán ?i?u gì thì ghi ngay vào gi?y ko có lúc cô Th?ng r?i thì h?i cô Th?m cô ý ko nh? gì h?t ?âu.

– Cô Hà Nguy?n An Ninh: xem v?n h?n trong tháng r?t ?úng. Hôm ??y mình ?i xem cô phán t? ngày 18-22 c?n th?n m?t ?i?n tho?i y r?ng ?êm 18 mình m?t 

– Cô D?u ngõ 462 B??i. Xem bài tây. ?úng kho?ng 80%. B?c bài 1 phát cô c?ng nói luôn 2 ch? em cháu có cung xu?t ngo?i, ch? cháu ?ã xu?t ngo?i ch?a? Mình b?o r?i thì cô phán ti?p: còn cháu thì ch?m nh?t sang n?m c?ng bi?n  Hô hô nghe ?ã th?y vui r?i :)) Có ông trông r?t ??o m?o ?i xem v?a b?c bài lên phát cô ?ã bi?t ông này ?ang c?p b? v?i con bé cùng c? quan r?i. S? vãi :))

– 1 ng??i n?a mà mình mu?n li?t kê ? ?ây là em Vân Gyh (fb Vân Gyh luôn nhé). Em ý v?n là 1 ng??i xem bài tarot. Nh?ng d??ng nh? ko ch? ??n thu?n là tarot. Mình c?m th?y em Vân Gyh này nh? có giác quan th? 6, em ý bói b?ng linh c?m nhi?u h?n, khác hoàn toàn v?i m?y ng??i xem tarot t?m th??ng khác. Và nh?ng ?i?u em ý nói ?ã x?y ra v?i mình ?úng nh? th? hihi.

– Cô Thanh ? ??n Ông Hoàng M??i – Ngh? An. Cô này quá n?i ti?ng r?i c? ?i ??n Ông M??i h?i cô Thanh ko ai ko bi?t. ?ây là ng??i mà mình thích xem nh?t trong t?t c? m?y ng??i xem bói luôn. Vì khí to? ra t? ng??i cô ?y r?t t?t, ng??i ? g?n c?m th?y vô cùng d? ch?u. Bói toàn nói nh?ng ?i?u t?t ??p thôi ch?ng phán gì x?u bao gi? :)) Ko c?n bi?t ?úng hay sai nghe vui tai ?ã thích r?i. ?ang trong lúc r?i ren ?i xem cô này thì c? g?i là ko còn gì l?n t?n suy ngh?. Ch? c?n tâm mình ngh? theo chi?u h??ng t?t thì ?t m?i chuy?n s? t?t, g?p d? c?ng hoá lành, ghét nh?t th?y bà mà c? h? ra là do? d?m!

– Th?y Quang qu?n 10 Sài Gòn, th?y này xem t? vi xóc qu?, có ti?ng l?m, l?n mình vào xem th?y ?úng l?m, h?i mình thi ??i h?c ?ang ch? k?t qu?, ?i du l?ch vào Sg ch?i, b?c qu? xem li?u có ?? tr??ng nào ko, qu? báo mình ?? cái tr??ng mình ko thích l?m thi cho vui còn tr??ng thi chính thì tr??t :)) Cu?i cùng ?úng th? th?t haha

 Còn nhi?u l?m nh?ng mình t?m li?t kê vài ch? th? thôi. Khi nào r?nh s? li?t kê thêm vài ch?. Nh?ng nói gì thì nói, xem bói ch?ng qua c?ng ch? ?? cho vui, ch?ng ông th?y bà bói nào quy?t ??nh ???c cu?c ??i mình h?t. ??c n?ng th?ng s?, t? mình quy?t ??nh cu?c ??i mình thôi. ?i xem ai bói h?p ý mình thì vui, th?m chí cho thêm ti?n, còn ai nói ko h?p tai mình thì ??ng nghe, b? ngoài tai ?i, m?c k? h? do? d?m th? nào c?ng ??ng tin, s?ng ch?t có s? h?t r?i n?u th?c s? ph?i ch?t thì ko 1 th?y bà nào c?u ?c ?âu, t?t c? là do mình ?n ? h?t. ??ng lo s? ?i?u gì c?. Và mình c?ng nói th?ng luôn, th?y bói h? c?ng ch?ng ti?t l? t??ng lai cho mình bi?t nhi?u quá ?âu, thiên c? b?t kh? l?. Ti?t l? thiên c? ?t ph?i ch?t. 2 ng??i th?y quá gi?i t? vi thái ?t mình quen, 1 là Th?y Long con ông Tr? th?y xem t? vi n?i ti?ng, th?y Long còn gi?i h?n ông b?, 2 là Th?y Tú ??i h?c khoa h?c xã h?i nhân v?n, 2 ng??i này ?úng là trên thông thiên v?n d??i t??ng ??a lý. ?y th? mà ?ùng 1 cái ??t t? m?t khi tu?i ??i còn quá tr?, ti?t l? thiên c? ko th? tránh kh?i h?u qu? khôn l??ng. Ngay c? Kh?ng Minh Gia cát l??ng c?ng ko th? ngh?ch l?i ý tr?i n?a là chúng ta. Th? nên các c?u c?ng ??ng tin là nh?ng l?i bói toán ?y nh? là chân lý. Ch? nên xem cho vui thôi, ??ng ngh? quá nhi?u m?t óc. ??ng ph? thu?c vào b?t k? cái gì c?.

Ngu?n: httaurus1805.tk/review-1-vai-noi-xem-boi-cho-moi-nguoi-tham-khao

Tags:

boi tarot, bói bài tarot ? ?âu, xem boi tarot, bói bài tarot ? sài gòn, Boi bai tarot tphcm, cafe boi bai tarot, xem bói tarot ? tphcm, bói bài tarot ? tphcm, xem boi bai tarot o dau, xem bói bài tarot ? ?âu tphcm, xem bài tarot ? tphcm, cafe tarot, xem boi tarot o dau, xem boi bai, xem boi tarot tphcn, cafe xem bói bài tarot o tphcm, coi bài tarot, xem tarot ? sài gòn, xem bai tarot o dau, xem tarot online uy tin ? ?âu, m?t ong r?ng hcm, c?m nh?n bài tarot, xem bói, coi bói, xem bói ? ?âu, các ??a ?i?m xem bói t?t nh?t, xem bói ?úng nh?t, xem bói nên ??n ?âu, thông tin v? Quy Nh?n

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên