Chức năng bình luận bị tắt

thông tin ???c ông Bùi V?n Ga – Th? tr??ng B? Giáo d?c và hu?n luy?n công b? t?i H?i ngh? t?ng k?t phát tri?n giáo d?c và hu?n luy?n, trung tâm gia s? hà n?i d?y ngh? gianh gi?i ??ng B?ng ao C?u Long giai ?o?n 2011 – 2015 (quy?t ??nh 1033) ???c t? ch?c t?i C?n Th? sáng ngày 25/9.

c?ng tham gia H?i ngh? t?ng k?t này còn Phó Th? t??ng Chính ph? V? ??c ?am, B? tr??ng B? Giáo d?c và hu?n luy?n Ph?m V? Lu?n, cùng nhi?u lãnh ??o nh?ng B?, ban ngành ? trung ??ng, lãnh ??o, nh?ng tr??ng thu?c 13 t?nh, thành ph? ? gianh gi?i ??ng B?ng chuôm C?u Long.

Sau 5 n?m th?c hành quy?t ??nh 1033 c?a Th? t??ng Chính ph?, Th? tr??ng B? Giáo d?c và hu?n luy?n Bùi V?n Ga cho bi?t, vi?c th?c hi?n ?ã ??t ???c 1 s? m?c tiêu ch? y?u c? ??nh nh?: t? l? huy ??ng tr? 5 tu?i ?i h?c ??t 99%, hoàn t?t ph? c?p giáo d?c ti?u h?c, h?c trò ti?u h?c ?i h?c ?úng ?? tu?i ??t 99%.

T? l? h?c sinh ??m b?o ng??ng ??u vào h? cao ??ng là 88,71% s? l??ng thí sinh d? thi ? các c?m thi ??i h?c, h?c sinh ??m b?o ng??ng ??u vào h? ??i h?c, Cao ??ng ? ??ng B?ng ao C?u Long là 88,34%, cao h?n g?n nh? so s? h?u ph? quát khu v?c khác c?a c? n??c. Tr??ng ??i h?c C?n Th? và 4 tr??ng Cao ??ng khác trong khu v?c ?ã tuy?n ???c h?n 80% m?c tiêu ngay trong ??t m?t tuy?n sinh.

hàng ng? nhà giáo và cán b? qu?n lý giáo d?c t?ng nhanh c? v? s? l??ng và luôn luôn có ch? tín, t?ng b??c gi?i quy?t ???c bu?c ph?i v?ng m?nh giáo d?c.

Th? tr??ng Bùi V?n Ga Con s? k?t qu? 5 n?m th?c hành quy?t ??nh 1033 ? ??ng B?ng sông C?u Long (?nh: T.Q)

công tác d?y ngh? trong b?n ?? này ?ã ???c chuy?n h??ng tích c?c theo vi?c g?n li?n nhu c?u c?a ph??ng h?i, t? ch?c, công ty cung ?ng kinh doanh. ??ng th?i, nh?ng t?nh gi?c c?ng ?ã th?c hi?n s? ?ông và k?p th?i các ch? ??, chính sách ??i mang ng??i d?y và ng??i h?c.

bên c?nh ?ó, Th? tr??ng Bùi V?n Ga c?ng ?ã ch? ra 1 s? nh?ng m?c tiêu ch?a ??t ???c nh?: T? l? tr? 5 tu?i ??t ph? c?p m?m non ch?a ??t ???c 100% theo k? ho?ch nguyên nhân thi?u ngu?n l?c ??u c?, công vi?c phân lu?ng h?c trò sau c?p trung h?c h? t?ng, tuy?n sinh trung h?c gi?i ti?p di?n g?p khó kh?n, t? l? h?c sinh nh?p h?c ?úng ?? tu?i ? các ngành ??t m?c t?t, t? l? b? h?c còn cao…

tuy nhiên, trong ??a bàn còn s? h?u ?a d?ng phòng h?c xu?ng c?p, v?t d?ng t?p hu?n ch?m ???c ??u t?, t? l? phòng h?c kiên c? ch?a ??t t? l? theo ?úng k? ho?ch, nhóm nhà giáo và cán b? ?i?u hành giáo d?c còn s? h?u b?t c?p, s? l??ng và c? c?u ch?a ?áp ?ng k?p ?? ngh? ??i m?i giáo d?c, thi?u gi?ng viên s? ph?m s? h?u trình ?? chuyên môn cao, m?t s? c? ch? v?n ??u t?, chính sách ch?m ???c b? sung, s?a ??i cho thích h?p ?? xu?t c?a th?c t?i.

S? d? r?ng rãi ch? tiêu ch?a ??t yêu c?u, Th? tr??ng Bùi V?n Ga ch? ra c?n nguyênnguyên nhân ??c bi?t c?a ??a bàn là vùng h? n??c, c? dân phân b? không ??u nên vi?c huy ??ng h?c trò ??n tr??ng còn g?p r?ng rãi c?nh tranh.

các ??i bi?u tham d? H?i ngh? v?a ???c t? ch?c t?i C?n Th? sáng 25/9 (?nh: T.Q)

phát tri?nd?ch chuy?n c? c?u kinh t? c?a vùng còn ch?m, ch?a t?o ra ph? quát c? h?i vi?c khi?n công nhân, các c? s? giáo d?c và hu?n luy?n ch?a phát huy h?t quy?n t? ch?, ch?a ch? ??ng vi?c th?c hành ??i m?i n?i dung.

m?t s? t?nh, thành ph? ch?a s? h?u chính sách ?? m?ng ?? th?c hành công tác phân lu?ng h?c sinh, ch?a 1 chi?n l??c tính khái quát v? v?ng m?nh nhân l?c thích h?p phát tri?n kinh t? – th? tr?n h?i, thi?u c? ch? ??c tr?ng cho d?y ngh? c?a vùng.

ch? m?t kho?ng 5 n?m t?i, theo Th? tr??ng B? Giáo d?c và t?p hu?n Bùi V?n Ga, ngành ngh? giáo d?c và d?y ngh? c?n t? h?p nâng cao luôn luôn có ch? tín giáo d?c toàn di?n, quy ho?ch nh?ng c? s? v?t ch?t giáo d?c thích h?p s? h?u quy mô l?n m?nh, ?i?u ki?n c?a vùng sông n??c, chuy?n ??i tr?ng ?i?m t? phát tri?n quy mô sang nâng cao ch?t l??ng và hi?u qu? ?ào t?o theo nhu c?u c?a th? tr??ngth? tr?n h?i.

Ngu?n Thanh Xinh t?ng h?p internet