Chức năng bình luận bị tắt
Rate this post
Sau ?ây trung tâm s?a t? l?nh t?i ?à N?ng Tân Nh?t Minh xin ??a ra m?t s? bi?u hi?n và cách s?a t? l?nh t?i nhà mà không ph?i t?n b?t c? m?t kho?ng chi phí nào n?u b?n bi?t cách tham kh?o và v?n d?ng ?úng nh?ng h??ng d?n d??i ?ây. N?u t? l?nh nhà b?n mà b? các tr??ng h?p sau thì nên làm theo nha, hi?u nghi?m l?m ?ó.

T? l?nh không sáng ?èn

 • Khi m? t? l?nh ra mà ?èn phía trong t? l?nh không sáng nên ki?m tra s?a t? l?nh t?i nhà ?à N?ng v?i các dây c?m ?i?n c?a t? xem có b? l?ng hay không.
 • N?u t? l?nh v?n không ch?y sau khi ?ã c?m l?i ? ?i?n, b?n hãy ?i ??n b?ng ?i?u khi?n ?i?n trong nhà ki?m tra xem c?u dao ?i?n có b? l?ng hay không ho?c c?u chì b? cháy.
 • B?n hãy m? l?i c?u dao ?i?n ho?c thay c?u chì b? cháy. Ngoài ra c?ng c?n ki?m tra các dây ?i?n ?? ??m b?o ngu?n ?i?n vào t? l?nh ?n ??nh

Phát ra tiêng kêu :

 • Khi nghe ti?ng ?n l? phát ra t? chi?c t? l?nh ?ang ho?t ??ng tr??c khi m? c?a t? và c? g?ng xác ??nh v? trí ti?ng ?n, hãy l?c nh? t? l?nh.
 • B?n nên ?i?u ch?nh l?i v? trí c?a t? l?nh khi v? trí hi?n t?i không cân b?ng.
 • Có th? do ch?o ??ng n??c th?i ? bên d??i t? l?nh b? ch?ch, vi?c b?n c?n làm là ch? c?n ??a ch?o v? ?úng v? trí.

Rang c?a t? l?nh b? h? :

 • ??m xung quanh c?a t? l?nh b? h? là m?t trong nh?ng nguyên nhân gây tiêu t?n chi phí ?i?n n?ng và gây ?nh h??ng ??n quá trình b?o qu?n th?c ?n trong t? l?nh.
 • ? xung quanh cánh c?a có m?t ???ng vi?n cao su giúp c?a ?óng ch?t ng?n không cho nhi?t ?? trong t? thoát ra, ta g?i ???ng vi?n ?ó là mi?ng ??m bít.
 • N?u mi?ng ??m bít này không ch?t thì b?n có nguy c? b? ng? ??c th?c ph?m (do b? h? h?ng).
 • B?n nên t?o m?t thói quen th??ng xuyên ki?m tra l?c hút c?a mi?ng ??m bít này v?i t? l?nh.
 • Khi ki?m tra nên k?p m?t t? ti?n gi?a cánh c?a và t? l?nh và ?óng c?a l?i. Gi? thì c? g?ng kéo t? ti?n ?ó ra. N?u c?m th?y nó l?ng l?o d? ra, thì ?ó là d?u hi?u mi?ng ??m bít b? h?ng.

T? l?nh ?óng tuy?t:

 • Nguyên nhân t? l?nh ?óng tuy?t là do t? l?nh ch?y liên t?c t?o nên l?p tuy?t ?ang hình thành.
 • Khi g?p ph?i tr??ng h?p t? l?nh ?óng tuy?t b?n không c?n ph?i quá lo l?ng mà ch? c?n x? l?p tuy?t b?ng cách b? h?t th?c ?n, th?c ph?m trong t? ra và m? cánh t?.
 • Khi x? tuy?t cho t? l?nh b?n nên r?t t?t c? các ngu?n ?i?n c?a t? l?nh và k?t h?p v? sinh t? l?nh.
 • Ngoài ra b?n c?ng nên làm s?ch các cu?n dây dàn ng?ng cho t? l?nh ??nh k? ?? ng?n ng?a tr??ng h?p t? l?nh b? ?óng tuy?t này.