M?u camel xanh ??p, c?p h?c sinh

      Chức năng bình luận bị tắt ở M?u camel xanh ??p, c?p h?c sinh
Rate this post

Camel Bag CA102 nhãn hi?u c?p h?c sinh là s?n ph?m dành cho các em h?c sinh ti?u h?c s? d?ng và ???c nhi?u khách hàng h?c sinh thích thú, b?n r?t yêu thích khí s? d?ng s?n ph?m này.

cap-hoc-sinh

Cap hoc sinh mã s? Camel Bag CA102 s?n ph?m phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng c?a các em h?c sinh. C?p h?c sinh ???c s?n xu?t b?ng nguyên li?u ch?t l??ng cao, t? v?i ??n dây quai ??u ???c may c?n th?n, t? m? t?ng chi ti?t. Thân c?p ???c may b?ng v?i dù nh?, không th?m n??c, không ??c h?i. Khóa b?m ???c làm t? ch?t li?u nh?a an toàn, ??m b?o b?n ch?c. ??m bông 2 quai m?m m?i không nh?ng giúp cho s?n ph?m luôn b?n, ??p mà còn ??m b?o tr?ng l??ng v?a ph?i khi bé s? d?ng, góp ph?n gi? vai và ??t s?ng l?ng an toàn.

C?p h?c sinh Camel Bag CA102 t??i sáng, ??p m?t, s?n ph?m ???c thi?t k? theo tâm lý và s? thích, ?úng l?a tu?i c?a các bé. C?p nhi?u ng?n ti?n d?ng, giúp bé phân chia các d?ng c? h?c t?p th?t ng?n n?p và g?n gàng nh?: các ng?n l?n ??ng sách v?, gi?y ki?m tra, ?? dùng cá nhân; ng?n bé ??ng d?ng c? h?c t?p nh? th??c, bút, t?y xóa, gi?y note… ??c bi?t, s?n ph?m còn thi?t k? thêm ng?n ph? hai bên giúp bé ??ng n??c, s?a hay ô (dù) khi tr?i m?a.

C?p h?c sinh này ???c thi?t k? ti?n d?ng s? là món quà h?p d?n dành cho các b?n nh? ?áng yêu. S?n ph?m ???c may tr?c ti?p t?i x??ng v?i các công nhân có nhi?u n?m kinh nghi?m ??m b?o ch?t l??ng cho các em khi s? d?ng th?i gian lâu dài. S?n ph?m ???c nhi?u khách hàng yêu thích.