Chức năng bình luận bị tắt
Rate this post

Ti?t ki?m chi phí khi mua bán ?i?u hòa c?

B?n ?ang có ý ??nh mua m?t chi?c máy ?i?u hòa,mua ban dieu hoa cu nhi?t ?? trong mùa ?ông s?p t?i, nh?ng

b?n l?i không bi?t nên ch?n mua máy c? ?? ti?t ki?m chi phí hay mua máy m?i ?? s?

d?ng ch?t l??ng h?n. Bài vi?t này, chúng tôi – nh?ng chuyên gia trong l?nh v?c ?i?n

l?nh, ??c bi?t là ?i?u hòa s? t? v?n cho các b?n xem có nên mua ?i?u hòa c?

cho gia ?ình hay không?

Hãy cùng theo dõi các bài vi?t v? ?i?u hòa

?? có th? kh?c ph?c ???c tình tr?ng này thì b?n ph?i bi?t ???c nguyên nhân chính xác gây ra nó là gì?

Có nhi?u nguyên nhân gây ra hi?n t??ng này, nh?ng có m?t nguyên nhân

chính là do con ng??i lâu ngày không v? sinh máy ?i?u hòa nên khi?n b?i b?n bám vào

gây ra ti?ng kêu khi ho?t ??ng. M?t khác, c?ng có th? là do quá trình thao lap dieu hoa

không ?úng k? thu?t, dàn nóng không ???c l?p ??t m?t cách ch?c ch?n, ?c vít b? l?ng

gây ra rung l?c và kêu to khi ho?t ??ng.

thao lap dieu hoa

thao lap dieu hoa

Sau m?t th?i gian dài s? d?ng, ron cao su c?a c?a ?i?u hòa th??ng b? mài mòn hay b? n?t

d?n ??n c?a t? l?nh b? h?, không khí bên trong b? thoát ra bên ngoài. Chính vì th?, b?n

ph?i th??ng xuyên ki?m tra xem ron cao su có b? h? không ?? k?p th?i s?a ch?a ?i?u hòa và thay

th? vì thao lap dieu hoa tai ha noi giá r?.

N?u phát hi?n ra các h? h?ng khác thì ph?i liên h? ngay cho th? s?a ?i?u hòa,

?i?u hòa chuyên nghi?p ?? k?p th?i kh?c ph?c.