Chức năng bình luận bị tắt

 Ch?ng ch? iso 22000 là gì?   mà l?i ???c các ??n v? s?n xu?t kinh doanh th?c ph?m h??ng t?i mà mong mu?n ??t ???c trong giai ?o?n này.

ISO 22000 ???c xây d?ng d?a trên các tiêu chu?n an toàn th?c ph?m qu?c t? d?a trên ý ki?n c?a 187 qu?c gia phát tri?n trên th? gi?i

CH?NG CH? ISO 22000 LÀ GÌ?

Ch?ng ch? iso 22000 là m?t Ch?ng nh?n an toàn th?c ph?m ISO 22000:2005 ???c ra ??i trong giai ?o?n khi kinh t? ?ang ngày càng phát tri?n, khi cu?c s?ng ?ang ???c nâng cao thì yêu c?u v? nhà ?, ?i l?i, ?n u?ng và các d?ch v? ti?n ích khác c?ng ???c nâng cao yêu c?u. Tiêu chí hàng ??u cho các d?ch v? ?ó là s? an toàn , nh?t là an toàn v? sinh th?c ph?m. Nh?m giúp các doanh nghi?p có s? t? tin c?ng nh? ?? ?i?u ki?n ?? c?nh tranh trong môi tr??ng qu?c t?, tiêu chu?n ISO 22000:2005 ?ã ???c ban hành.

ISO 22000 có hi?u l?c cho t?t c? các t? ch?c b?t k? kích th??c. Tiêu chu?n th?o ra các cách th?c hành t?t nh?t giúp cung c?p k?t qu? và truy?n ??t s? tin t??ng cho t? ch?c c?ng nh? các bên liên quan. S? t? tin này ???c ch?ng minh b?ng quá trình ?ánh giá n?i b?, ??c bi?t là quá trình ?ánh giá bên ngoài thông qua ??ng ký ch?ng nh?n ISO 22000.

ISO 22000 hài hòa v?i các tiêu chu?n qu?c gia và ngành công nghi?p khác nhau v? v?n ?? an toàn th?c ph?m. Vi?c gia t?ng các yêu c?u t? khách hàng và các bên quan tâm khác trong chu?i cung ?ng yêu c?u gia t?ng tính ch?t ch? và ch?ng minh k?t qu?. Có m?t nhu c?u ngày càng t?ng v? cung c?p b?ng ch?ng v? vi?c làm ?úng theo các yêu c?u ???c qu?c t? ch?p thu?n và công nh?n.

Tiêu chu?n ISO 22000:2005 ???c xây d?ng d?a trên các tiêu chu?n an toàn th?c ph?m qu?c t? d?a trên ý ki?n c?a 187 qu?c gia phát tri?n trên th? gi?i. Vi?t Nam chính th?c công nh?n tiêu chu?n ISO 22000:2005 là tiêu chu?n qu?c gia n?m 2008.

T??ng t? ch?ng nh?n ISO 9001, Th?i gian ch?ng nh?n ISO 22000:2005: 20 – 35 ngày (ch?a tính th?i gian hoàn thi?n ?? tiêu chu?n ISO 22000)

Iso 22000:2005 là tiêu chu?n ??u tiên trong b? tiêu chu?n v? qu?n lý an toàn th?c ph?m nó bao g?m 4 ph?n :

  • Các yêu c?u v? s?n xu?t t?t(GMP)
  • Qui ph?m v? sinh t?t(SSOP)
  • Các nguyên t?c HACCP
  • Các yêu c?u cho h? qu?n lý

Tiêu chu?n iso 22000 không có các yêu c?u v? ho?t ??ng  th?c hành t?t vì không th? li?t kê m?t cách ??y ?? mà ?òi h?i các doanh nghi?p t? xác ??nh các yêu c?u ?? s?n xu?t t?t phù h?p v?i doanh nghi?p c?a mình.

V?i ??i ng? t? v?n chuyên nghi?p và dày d?n kinh nghi?m m?i nhu c?u hay th?c m?c gì v? v?n ?? ch?ng nh?n ISO 22000  quý khách c? g?i ngay cho chúng tôi ?? ???c h? tr? th?c hi?n m?t cách nhanh chóng và ti?t ki?m nh?t. Liên h? : 0943343981 t? v?n hoàn toàn mi?n phí trên m?i t?nh thành

Ngu?n t? : https://www.linkedin.com/pulse/ch%E1%BB%A9ng-ch%E1%BB%89-iso-22000-l%C3%A0-g%C3%AC-th%C6%B0-nguy%E1%BB%85n

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên