Ch?ng nh?n iso 22000 l g?

By | Tháng Tám 29, 2016

Ch?ng ch? iso 22000 l g? m l?i???c cc ??n v? s?n xu?t kinh doanh th?c ph?m h??ng t?i m mong mu?n ??t ???c trong giai ?o?nny.

ISO 22000 ???c xy d?ng d?a trn cc tiu chu?n an ton th?c ph?m qu?c t? d?a trn ki?n c?a 187 qu?c gia pht tri?n trn th? gi?i

CH?NG CH? ISO 22000 L G?

Ch?ng ch? iso 22000 l m?t Ch?ng nh?n an ton th?c ph?m ISO 22000:2005???c ra ??i trong giai ?o?n khi kinh t? ?ang ngy cng pht tri?n, khi cu?c s?ng ?ang ???c nng cao th yu c?u v? nh ?, ?i l?i, ?n u?ng v cc d?ch v? ti?n ch khc c?ng ???c nng cao yu c?u. Tiu ch hng ??u cho cc d?ch v? ? l s? an ton , nh?t l an ton v? sinh th?c ph?m. Nh?m gip cc doanh nghi?p c s? t? tin c?ng nh? ?? ?i?u ki?n ?? c?nh tranh trong mi tr??ng qu?c t?, tiu chu?n ISO 22000:2005 ? ???c ban hnh.

ISO 22000 c hi?u l?c cho t?t c? cc t? ch?c b?t k? kch th??c. Tiu chu?n th?o ra cc cch th?c hnh t?t nh?t gip cung c?p k?t qu? v truy?n ??t s? tin t??ng cho t? ch?c c?ng nh? cc bn lin quan. S? t? tin ny ???c ch?ng minh b?ng qu trnh ?nh gi n?i b?, ??c bi?t l qu trnh ?nh gi bn ngoi thng qua ??ng k ch?ng nh?n ISO 22000.

ISO 22000 hi ha v?i cc tiu chu?n qu?c gia v ngnh cng nghi?p khc nhau v? v?n ?? an ton th?c ph?m. Vi?c gia t?ng cc yu c?u t? khch hng v cc bn quan tm khc trong chu?i cung ?ng yu c?u gia t?ng tnh ch?t ch? v ch?ng minh k?t qu?. C m?t nhu c?u ngy cng t?ng v? cung c?p b?ng ch?ng v? vi?c lm ?ng theo cc yu c?u ???c qu?c t? ch?p thu?n v cng nh?n.

Tiu chu?n ISO 22000:2005 ???c xy d?ng d?a trn cc tiu chu?n an ton th?c ph?m qu?c t? d?a trn ki?n c?a 187 qu?c gia pht tri?n trn th? gi?i. Vi?t Nam chnh th?c cng nh?n tiu chu?n ISO 22000:2005 l tiu chu?n qu?c gia n?m 2008.

T??ng t? ch?ng nh?n ISO 9001,Th?i gian ch?ng nh?n ISO 22000:2005: 20 35 ngy (ch?a tnh th?i gian hon thi?n ?? tiu chu?n ISO 22000)

Iso 22000:2005 l tiu chu?n ??u tin trongb? tiu chu?nv? qu?n l an ton th?c ph?m n bao g?m 4 ph?n :

  • Cc yu c?u v? s?n xu?t t?t(GMP)
  • Qui ph?m v? sinh t?t(SSOP)
  • Cc nguyn t?c HACCP
  • Cc yu c?u cho h? qu?n l

Tiu chu?n iso 22000khng c cc yu c?u v? ho?t ??ng th?c hnh t?t v khng th? li?t k m?t cch ??y ?? m ?i h?i cc doanh nghi?p t? xc ??nh cc yu c?u ?? s?n xu?t t?t ph h?p v?i doanh nghi?p c?a mnh.

V?i ??i ng? t? v?n chuyn nghi?p v dy d?n kinh nghi?m m?i nhu c?u hay th?c m?c g v? v?n ??ch?ng nh?n ISO 22000qu khch c? g?i ngay cho chng ti ?? ???c h? tr? th?c hi?n m?t cch nhanh chng v ti?t ki?m nh?t. Lin h? : 0943343981 t? v?n hon ton mi?n ph trn m?i t?nh thnh

Ngu?n t? :https://www.linkedin.com/pulse/ch%E1%BB%A9ng-ch%E1%BB%89-iso-22000-l%C3%A0-g%C3%AC-th%C6%B0-nguy%E1%BB%85n

Tác giả: vn_7_vanthangit17