Chức năng bình luận bị tắt

Trong th?i ??i công ngh? phát tri?n hi?n nay, vi?c ch?m công cho nhân viên không còn ???c th?c hi?n b?ng th? công n?a. S? xu?t hi?n c?a máy ch?m công t? ??ng trong các v?n phòng, công s? là m?t ?i?u t?t y?u, cho dù s? l??ng nhân viên có ít. Khi l?p ??t máy ch?m công vân tay t?i c? quan, v?n phòng s? t?o cho b?n ?i làm vi?c ?úng gi? h?n, môi tr??ng làm vi?c tr? nên ti?n nghi, sang tr?ng h?n. T?i sao b?n v?n ch?a th? và c?m nh?n.

Khi l?p ??t máy ch?m công t? ??ng s? ph?i cài ??t thêm c? ph?n m?m ch?m công m?i có th? ho?t ??ng ???c. Máy ch?m công t? ??ng ch? làm nhi?m v? ghi l?i th?i gian ?ã th?c hi?n ch?m công c?a m?i nhân viên, sau ?ó g?i d? li?u này v? cho ph?n m?m ch?m công tính toán, x? lý d? li?u. Ph?n m?m ch?m công c?n c? vào ?ó mà tính ???c ra nh?ng nhân viên ?ã ?i làm mu?n, ?i v? s?m hay ngh? làm vi?c. Ph?n m?m ch?m công TAS-ERP ???c xây d?ng trên n?n t?ng Microsoft Framework .Net 3.5 ch?y trên h? ?i?u hành Window cho phép tính toán, nhanh chóng và chính xác các s? li?u. ?i?u quan tr?ng là chúng ta ph?i khai báo chính xác các tham s? c?a ph?n m?m ch?m công.

1

Tr?i qua nhi?u n?m g?n bó v?i th? tr??ng, ph?n m?m ch?m công ?ã có m?t ? r?t nhi?u các công ty, doanh nghi?p m?i vùng mi?n c?a t? qu?c. Trong quá trình phát tri?n ?ó, ph?n m?m ch?m công vân tay TAS-ERP ?ã nh?n ???c r?t nhi?u s? h??ng ?ng, ?ng h? và ?ánh giá cao v? ch?t l??ng s?n ph?m và d?ch v?. Xây d?ng ???c uy tín l?n m?nh và vinh d? khi ???c trao t?ng gi?i th??ng Sao Khuê n?m 2006, vinh danh nh?ng t? ch?c, cá nhân có thành tích xu?t s?c trong l?nh v?c công ngh? thông tin và ph?n m?m. Ph?n m?m ch?m công mi?n phí TAS-ERP h?a h?n s? mang l?i hi?u qu? cao và phong cách làm vi?c hi?n ??i h?n cho công ty, v?n phòng c?a b?n. Hãy liên h? v?i chúng tôi ?? nh?n ???c s? t? v?n, h? tr? thêm v? ph?n m?m ch?m công TAS-ERP.

CHUYÊN GIA GI?I PHÁP CÔNG NGH? DIGISTORE
??a ch? HN: S? 15B – Ngõ 191 – Minh Khai – Hai Bà Tr?ng – HN
?i?n tho?i: 04.3628.3333 – Fax: 04.3625.5177
??a ch? HCM: 16/8 Tr?n Thi?n Chánh – Ph??ng 12 – Qu?n 10
?i?n tho?i: 08.3890.8228 – Fax: 08.3625.5178
Hotline: 094.230.6868 – Email: camnhung@digistore.vn
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên