Cch s?a my s?y qu?n o chu?n ch?

By | Tháng Chín 13, 2016

s?a my gi?t H N?i ?? s?y qu?n o

Ti c m?tmy s?y ?i?n s? ch?y trong m?t th?i k, ?ng c?a t? t?t, v sau m?t th?i gian pht ??ng l?i ngy c?a ring mnh sau ? ch?y m?t t v t?t m?t l?n n?a.y?u t? lm nng c?a my s?y ho?t ??ng v ??ng c? ch?y r?t t?t, nh?ng n th?m ch cn ?i ?i v v? khi n tr?ng.Ti t? h?i n?u nhi?t c?a my s?y s? lm cho ?i?u ny x?y ra.


Lun v?ng ch?c r?ng h?n gi? c?a my s?y v ?i?u khi?n ???c thi?t l?p ?ng cch tr??c khi chuy?n sang cc bi?n php khc

Don V: m thanh nh? chuy?n ??i tnh tr?ng qu t?i nhi?t c?a my s?y c?a b?n c th? ? ra v cc my s?y l nh?n ???c qu nng ci g ? th??ng x?y ra n?u n khng ???c trt ?ng.

Hy th? ng?t k?t n?i cc ?ng thng h?i t? pha sau c?a my v sau ? ch?y my s?y v?i khng c g bn trong m?t vi pht, n?u n ti?p chuy?n ch?y t?t, v?n ?? l c kh? n?ng l cc ?ng b? t?c v?i lint ho?c l g?p khc ho?c b? ch?n trong m?t s? cch khc.N?u n khng ch?y t?t, my s?y c th? c m?t cng t?c nhi?t qu t?i b? l?i.

B?n c ???c n t? pha sau c?a my s?y.r video b?n tuy?t v?i c?a anh chng ny c th? b? qua kho?ng 6:15, tr? khi b?n mu?n xem t?t c? ?i?u, ? l th?c s? t?t:o x?ng my s?y Repair video.

ng ? lm cho n trng th?c s? d? dng!B?n c th? mua m?t thay th? c?a s? qu t?i nhi?t trong m?t c?a hng ph? tng ho?c tr?c tuy?n.Trang web sau bn switch-ch? qu t?i nhi?t kin c? b?n s? c ???c m?t trong nh?ng quy?n cho my tnh c?a b?n:t?c qu t?i nhi?t.

T? s?y ?i?n Khng Turn Off

David: ?i?n my s?y o x?ng s? r?t nng v d??ng nh? khng t?t khi c?n.N nghe ?u ???c lm kh ?n nh?ng ti lo ng?i v? cch nng khi ch?m vo bn ngoi c?a my s?y ???c.dng x? v l? thng h?i r?t r rng.

Don V: th??ng nh?t, ti s? ni cc l? thng h?i b? t?c … Nh?ng b?n ? r sot th?y.Trong h?u h?t cc tr??ng h?p, m?t cng t?c nhi?t s? ng?n ch?n cc my s?y t? ho?t ??ng n?u n qu nng, nh?ng vi?c chuy?n ??i chnh n c th? x?u ?i.Cc b? ??m th?i k c th? b? h?ng, qu.Th?t s? r?t kh ?? ni m khng ch?n ?on my.

Ti s? th?m tra cc l? thng h?i m?t l?n n?a, t?t th?y cc cch ?? m n thot nh ?? b?o ??m n khng b? t?c.Hy tham kh?o trang ny:qu?n o my s?y Khng ?un nng.

Sau ?, n?u b?n c?n ph?i nh?n ???c s? vi?n tr? chuyn nghi?p, hy vo trang web ny cho cc danh sch mi?n ph c?a trnh ??prescreened ?u my s?y o qu?n ??a ph??ng.

===>>> Xem thm: s?a my gi?t v?t khng ???c

qu?n o my s?y Nng ??ng v t?t my T?t

Karen: my s?y o x?ng c?a ti s? khng ? l?i ch?y.My s?y nng ln v sau ? s? t?t.Sau khi n ngu?i ?i xu?ng ti c th? b?t ??u m?t l?n n?a.N s? ch?y trong m?t th?i k ng?n v t?t m?t l?n n?a.

Don V: M?t s? ?i?u c th? gy ra v? ny.Nhi?u kh? n?ng, m?t cng t?c qu t?i nhi?t l t?t my s?y v n nh?n ???c qu nng ho?c ??ng c? ?ang lm vi?c qu s?c.M?t my s?y kh c th? nh?n ???c qu nng n?u l? thng h?i b? t?c v, r?t c?c, ?i?u ny c th? lm h?ng ??ng c?.Ho?c chuy?n qu t?i chnh n c th? x?u ?i.Cc b? ??m th?i k c th? b? h?ng, qu.Th?t s? r?t kh ?? ni m khng ch?n ?on my.

Ngu?n: T?ng h?p internet

Tác giả: vn_7_provanthanh