Chức năng bình luận bị tắt

?ây là nh?ng hi?n t??ng th?t b?i c?a t?t c? ??n v? Internet m?i l?p (start-up) ???c rút ra t? 666 nghiên c?u và kh?o sát c?a các t? ch?c. Th? nh?t: làm vi?c n?a v?i quý khách hàng ?ã quy?t ??nh thành l?p ??n v? riêng thì hãy dành toàn l?c cho ??a ch? ?ó. Ch? riêng công vi?c t?m th?i cho m?t n?i khác thôi c?ng ?ã gi?m thi?u ?áng k? hi?u su?t và ti?m n?ng c?a hàng c?a chính b?n .

Nhi?u b?n ngh? h? s? làm ? m?t ??a ?i?m khác, ??ng th?i v?n l?p công ty riêng và xác ??nh ch? làm “n?a n? n?a kia” nh? th? cho ??n khi gây ???c v?n cho ??n v? . Tuy nhiên, ph??ng pháp này có th? h? tr? h? huy ??ng v?n, nh?ng kém h?n ??n 24 l?n so v?i nh?ng ng??i dành toàn tâm toàn l?c toàn “time” cho c?a hàng riêng. Tóm l?i, cùng v?i b?t k? công ty m?i thành l?p, làm vi?c toàn kho?ng th?i gian là ?i?u ??c bi?t tr?ng y?u .

startup.jpg

>>> Cùng tham kh?o bài chia s? nên mua tivi c?a hãng nào ?? có nh?ng l?a ch?n mua ti vi c?a hãng nào t?t nh?t.

?ây là nh?ng tín hi?u th?t b?i c?a t?t c? các c?a hàng Internet m?i l?p (start-up) ???c rút ra t? 666 nghiên c?u và kh?o sát c?a t?t c? các t? ch?c.

Th? nh?t: làm vi?c n?a v?i

Quý khách ?ã quy?t ??nh thành l?p ??n v? riêng thì hãy dành toàn l?c cho ??a ch? ?ó. Ch? riêng vi?c làm t?m th?i cho m?t n?i khác thôi c?ng ?ã gi?m thi?u ?áng k? hi?u su?t và ti?m n?ng c?a hàng c?a b?n .

Nhi?u ng??i ngh? h? s? làm ? m?t công ty khác, ??ng th?i v?n l?p ??a ?i?m riêng và xác ??nh ch? làm “n?a n? n?a kia” nh? th? cho t?i khi gây ???c v?n cho c?a hàng . Tuy nhiên, tiêu chu?n này có th? t? v?n h? huy ??ng v?n, nh?ng kém h?n ??n 24 l?n so v?i nh?ng ng??i dành toàn tâm toàn l?c toàn th?i gian cho công ty riêng. Tóm l?i, cùng v?i h?u h?t ??a ch? m?i thành l?p, làm vi?c toàn th?i gian là ?i?u duy nh?t tr?ng y?u .

Th? hai: ??n ??c ho?c là ??i ng? quá quy mô r?ng

Sau quá trình ?ã quy?t tâm dành h?t kho?ng th?i gian cho ??a ch? r?i, th? thách th? nh?t s? là thuy?t ph?c ng??i cùng tâm huy?t tham gia cùng ng??i s? d?ng . n?u nh? không thuy?t ph?c n?i m?t ng??i nh? v?y, ho?c khách hàng ngh? r?ng m?t mình c?ng có th? làm ???c, thì ?ó là tri?u ch?ng x?u cho th?y ??n v? khó thành công . Nh?ng có nhi?u ng??i trong t?p sáng l?p ch?a ch?c ?ã good . m?t ?? lý t??ng cho line-up sáng l?p và ?i?u hành là t? hai ??n ba ng??i.

Nh?ng trung tâm có m?t ng??i sáng l?p th??ng ch? g?i ???c l??ng v?n b?ng 50% so v?i b?t k? ??i ng? 2-3 ng??i. M?t vì sao là có ba vi?c s? chia r? trí óc n?ng l?c c?a nhóm sáng l?p: thành ph?m , công vi?c kinh doanh và vi?c g?i v?n, khi?n m?t ng??i s? g?p nhi?u tr?c tr?c h?n.

>>> Cách ch?n mua máy hút s?a lo?i nào t?t giúp các m? b?m s?a có nh?ng l?a ch?n mua máy hút s?a lo?i nào t?t nh?t

Th? ba: ch?a bao g?m chuyên gia tay ngh? ngay t? ??u

m?t khi quý v? thành l?p m?t trung tâm k? thu?t mà trong nhóm sáng l?p l?i không có ai gi?i v? tay ngh? thì ng??i dùng c?ng khó giá tr? c?t lõi . Tr? phi công ty ?ó ho?t ??ng trong m?ng hoàn toàn v? bán hàng, còn không thì trong t?p sáng l?p nên có 1/3 chuyên k? n?ng , m?t n?a là tuy?t v?i . Tuy nhiên nhi?u chuyên gia quá c?ng không ch?t l??ng .

Tình hu?ng number 1 khi ko có chuyên gia trình ?? chuyên môn trong nhóm là ng??i dùng không tính t?i ai s? h?u hoàn toàn s?n ph?m c?a trung tâm . Nh?ng ng??i sáng l?p thì không hi?u rõ s?n p?m ??u ra còn m?i k? thu?t viên hay c? v?n thì không s? h?u chúng b?i ??a ch? không ph?i là c?a h?. K?t qu? là t?t c? các c?a hàng không có chuyên gia tay ngh? trong nhóm sáng l?p có m?c t?ng tr??ng ng??i dùng trung bình ít h?n 3-5 l?n, và ch?m ti?n ??n giai ?o?n m? r?ng t? 7-8 tháng.

Th? t?: xây d?ng thành ph?m không “suitable”

Khi ?ã có line-up sáng l?p lý t??ng, khách hàng nên ??m b?m s? bám sát th??ng tr??ng và xây d?ng ???c s?n p?m ??u ra thích h?p v?i th? hoành tráng c?a t?p .

Th? N?m: Không chuy?n h??ng ho?c chuy?n h??ng quá nhi?u

Sau quá trình ?ã thành l?p ???c line-up làm vi?c lý t??ng v?i s?n ph?m và th??ng tr??ng thích h?p , c?n có ?? quy?t tâm ?? bi?n k? ho?ch thành hi?n th?c, ??ng th?i v?n linh ho?t ?? ?ng d?ng t?t c? bi?n pháp thích h?p . kh? n?ng khách hàng ph?i thay ??i g?n nh? t?t c? các m?ng l?n trong ch?y kinh doanh là r?t l?n . Khi thông tin ph?n h?i th?c t? cho th?y m?ng nào không ch?y thì quý v? ph?i thay ??i ngay. Nh?ng thay ??i h??ng m? r?ng quá nhi?u s? khi?n công ty ch?y vòng tròn. Nghiên c?u cho th?y các nhà sáng l?p ch? chuy?n h??ng kh?ng t? 1 ??n 2 l?n s? có t?ng tr??ng quý khách h?n tr?m ph?n tr?m .

K?t qu? hình ?nh cho l?ng nghe khách hàng

Th? sáu: Không l?ng nghe ng??i s? d?ng

B? th?i gian ?? thu th?p ý ki?n ph?n h?i c?a quý v? làm t?ng ?áng k? xác su?t ??a ra ???c quy?t ??nh chính xác . T?t c? công ty quan sát g?n nh? t?t c? các ch? s? c?a mình và l?ng nghe b?n có ?? t?ng tr??ng quý v? t?i 400%.

>>> H??ng d?n b?n ??c cách m? th? VIB Bank nhanh chóng hi?u qu? ti?t ki?m th?i gian, v?i cách m? th? VIB Bank m?i c?a chúng tôi <<<

Th? b?y: l?n m?nh mà không c?ng c? smartphone martket

Cu?i cùng, sai l?m quy mô r?ng nh?t là các nhà sáng l?p quá nôn nóng ?i lên trung tâm quá s?m mà không c?ng c?th? tr??ng, c?ng nh? ??i m?i quá trình thu hút b?n m?i.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên