Chức năng bình luận bị tắt
M?c dù máy gi?t Lg ???c s? d?ng khá ph? bi?n, nh?ng ng??i dùng v?n ch?a n?m rõ ???c cách s? d?ng máy gi?t sao cho hi?u qu? nh?t. Bài vi?t này các k? thu?t viên chuyên s?a máy gi?t t?i ?à N?ng ?ang làm vi?c t?i trung tâm ?i?n l?nh Tân Nh?t Minh s? ??c bi?t chú tr?ng h??ng d?n b?n cách s? d?ng máy gi?t LG ?? ??m b?o qu?n áo s?ch và b?n, c?ng nh? nâng cao tu?i th? cho máy gi?t.

CHO B?T GI?T VÀO NG?N CH?A

Qu?n áo cho vào ng?n th? nh?t ?? máy c?p n??c làm ??t qu?n áo. M?t s? lo?i còn có ch?c n?ng x? n??c ?? gi? qu?n áo tr??c khi nhào b?t gi?t.
Ng?n th? hai ?? cho b?t gi?t vào. ??c bi?t l?u ý ph?i dùng lo?i b?t gi?t dành cho máy gi?t ?? qu?n áo ???c gi?t s?ch nh?t và t?t cho máy gi?t.
B?n mu?n qu?n áo c?a c? gia ?ình luôn th?m tho thì có th? cho n??c x? vào ng?n th? 3.

L?A CH?N CH? ?? N??C GI?T

Th? s?a máy gi?t t?i ?à N?ng giá r? chia s? Thông th??ng, máy gi?t ??u có th? ?i?u ch?nh nhi?t ?? c?a n??c gi?t. ??i v?i máy gi?t c?a hãng LG thì ?ã ???c thi?t l?p s?n 6 ch??ng trình n??c (n??c l?nh 30oC, 40oC, 50oC, 60oC, 90oC).
Khi gi?t b?n hãy ch?n nhi?t ?? n??c tùy theo ?? b?n c?a qu?n áo. V?i qu?n áo không quá b?n ch? nên ?? ch? ?? gi?t l?nh ?? ti?t ki?m ?i?n c?ng nh? h?n ch? tình tr?ng qu?n áo b? phai màu. Hi?n nay, các dòng máy ?i?n t? có nút ch?nh ch? c?n b?m và ch?n các ?èn nhi?t ?? t??ng ?ng. M?t s? khác s? có thi?t l?p nhi?u ch? ??, nhi?t ?? ???c m?c ??nh cho t?ng ch? ?? ?ó và ng??i dùng ch? caanf dùng núm v?n ?? l?a ch?n n?c phù h?p. Riêng ??i v?i máy c?, v?n s? d?ng b? ch?nh nhi?t ?? c? b?n ch? c?n v?n núm xoay v?.

L?A CH?N CH? ?? GI?T

B?n c?n l?a ch?n ch? ?? gi?t phù h?p v?i t?ng lo?i qu?n áo. S? c?n ghi nh? m?t chút khi s? d?ng máy gi?t dòng LG, vì chúng có t?i 14 ch??ng trình gi?t. Tùy theo t?ng ??i máy mà có ??y ?? 14 ch??ng trình này hay không.
Sau ?ây là các ch? ?? gi?t v?i lo?i qu?n áo t??ng ?ng: Synthetics (t?ng h?p), Spin – V?t, ngâm – Soak, Drain – X?, lo?i nh?y c?m – Delicates, gi?t tay – Hand Wash, Len – Woollens, l?a – Silk, gi? – Rinse,… và nhà s?n xu?t khuy?n khích ng??i dùng ch?n ch? ?? Cotton – ?ây là ch? ?? m?c ??nh c?a máy. Riêng ch? ?? cotton nh? là ch? ?? m?c ??nh c?a máy nên khuy?n cáo ng??i dùng nên ??t ? ch? ?? này. Dòng máy c? thông th??ng có ch? ?? s? c?a ??ng h? t? 1-8 ho?c t? A,B,C t?i H, nói chung v? c? b?n thì cách s? d?ng không có gì khác nhau. N?u ?? t? A ho?c 1 thì máy t? ??ng gi?t tr?n v?n c? ch??ng trình, m?t khá nhi?u th?i gian. N?u không mu?n ch? quá lâu b?n hãy ?i?u ch?nh cho b?t ??u t? C. V?i m?t s? ?? c?n gi?t tay b?n v?n có th? cho vào máy gi?t ?? v?t, ph?i cho nhanh khô. Khi ?ó, v?n t?i F thì máy s? v?t và tr??c khi v?t ki?t s? ???c c?p l?i 1 l?n n??c.

CH? ?? TÙY CH?N

  • Quick: Ch? ?? gi?t nhanh.
  • Prewash: Ch? ?? ti?n x? lý, x? lý tr??c khi gi?t.
  • Economy: Ch? ?? ti?t ki?m ?i?n h?n.
Tùy ch?n ch? ?? h?n gi? gi?t Delay: ?ây là m?t ch? ?? r?t hay và ti?n d?ng. B?n không mu?n gi?t ngay vì ng?i ti?ng ?n ?nh h??ng t?i gi?c ng? c?a c? nhà, nh?ng l?i mu?n ti?t ki?m th?i gian. Thì máy gi?t LG ?ã ??a ra gi?i pháp ?áp ?ng yêu c?u này b?ng tính n?ng h?n sau kho?ng m?y gi? sau máy m?i b?t ??u gi?t 3h, 6h, 9h gi?i quy?t yêu c?u này. B?n có th? yên tâm t?i công s? làm vi?c, khi v? nhà ?ã có s?n qu?n áo ?? ph?i ngay.
M?t s? dòng máy s? còn ???c tích h?p thêm ch? ?? s?y. Trên máy s? có hình ?nh t??ng tr?ng cho 3 ch? ?? s?y ?? ban l?a ch?n: S?y ?? là, s?y ch?n m?ng, s?y c?t t?.
??i v?i các dòng máy Time Manager – EWF1073, EWF1073A, EWF10831, EWF10831G, EWW1273, EWF14821, b?n còn có th? ?i?u ch?nh th?i gian gi?t t?ng hay gi?m.

CH?N S? VÒNG V?T SPIN

Tùy thu?c vào t?ng model may mà s? vòng v?t c?ng khác nhau. Thông th??ng, s? vòng v?t c?a máy gi?t LG ???c ??t s?n là: 500 – 650 – 850 – 700 – 900 – 1000 -1200 -1400 vòng / phút. Nh?ng b?n s? không ?i?u ch?nh ???c s? vòng quay n?u s? d?ng ??i máy ?ã ???c tích h?p s?n vòng quay vào ch? ?? gi?t. Ngoài ra, b?n v?n có th? ch?nh ???c s? vòng quay khi v?t theo ý mu?n. L?u ý, khi mu?n qu?n áo ???c v?t ki?t n??c h?n thì nên ch?n s? vòng v?t l?n.

NH?N NÚT START KH?I ??NG MÁY GI?T

Trong tr??ng h?p b?n quên ?? ch?a cho h?t vào máy gi?t thì v?n có th? d?ng quá trình gi?t ?? b? sung. Nh?ng khi trong l?ng gi?t có n??c thì s? không th? m? ???c. N?u b?n v?n c? thì tay c?m cánh c?a có th? b? gãy, n??c s? x? ra ngoài. Chính vì v?y, tr??c khi m? c?a máy gi?t ph?i th?c hi?n thao tác x? h?t n??c, r?i m?i cho thêm ?? vào. ??i v?i máy c? nên v?n ch? ?? x? b?ng ??ng h? ??n tr??c m?c F khi ?ó n??c s? b?m ?i h?t. Khi ?ó cho máy d?ng, máy s? nh? công t?c c?a và cho thêm qu?n áo và b?n v?n l?i theo chi?u kim ??ng h? và ch?n l?i ch??ng trình, nên nh? không v?n ng??c chi?u kim ??ng h? v?i b? ??ng h? c?.
N?u có gì th?c m?c không hi?u hay mu?n t? v?n rõ h?n v? cách s? dùng máy gi?t thì b?n hãy g?i 0905.519.321 ?? ???c các chuyên gia s?a máy gi?t t?i qu?n s?n trà ?à N?ng t? v?n mi?n phí.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên