Chức năng bình luận bị tắt
Máy gi?t là thi?t b? ?i?n gia d?ng khá n?ng và c?ng k?nh. V?n chuy?n máy gi?t là m?t công vi?c không h? ??n gi?n nh? b?n ngh?. N?u nh? trong quá trình di chuy?n, vô tình b?n làm ?nh h??ng ??n máy gi?t nh? va ch?m m?nh có th? làm máy gi?t ho?t ??ng không hi?u qu? ho?c th?m chí máy gi?t s? h? h?ng. Hãy cùng v?i các k? thu?t viên chuyên s?a máy gi?t giá r? t?i ?à N?ng tìm hi?u 7 b??c ??n gi?n giúp b?n di chuy?n máy gi?t m?t cách an toàn.

M?t s? b??c v?n chuy?n máy gi?t an toàn

B??c 1: Nên chu?n b? các công c? sau
??u tiên b?n c?n chu?n b? d?ng c? c?n thi?t ?? tháo m?t s? b? ph?n c?a máy nh?: c? lê, tu?c n? vít và ??c bi?t, b?n c?n m?t chi?c xe ??y ?? di chuy?n máy.
B??c 2: Nên rút dây c?m
Hãy rút dây c?m c?a máy gi?t và bu?c t?t c? các s?i dây vào v?i nhau giúp thu?n ti?n h?n khi di chuy?n máy.
B??c 3: Hãy x? h?t n??c và l?y áo qu?n còn trong máy gi?t ra bên ngoài
B?n nên ?? h?t n??c trong ???ng ?ng d?n n??c ra ngoài, khi b?n không s? d?ng máy gi?t nh?ng n??c trong ?ng v?n còn. Do v?y, tr??c khi di chuy?n, b?n c?n làm s?ch n??c trong ???ng ?ng d?n, sau ?ó cho cu?n dây d?n vào bên trong máy gi?t và ?óng n?p máy gi?t.
B??c 4: Che ??y cho máy gi?t
Sau khi ?ã làm khô ???ng ?ng d?n, b?n qu?n m?t m?nh v?i xung quanh máy gi?t giúp b?o v? máy trong quá trình di chuy?n không b? x??c.
B??c 5: Hãy ??t máy gi?t lên trên xe ??y
B? máy gi?t lên trên xe ??y b?n c?n ít nh?t hai ng??i. Tr??c h?t, b?n c? ??nh sao cho xe ??y không b? di chuy?n, sau ?ó nh?c t? t? máy gi?t lên. Khi kéo, b?n nh? b? trí m?t ng??i ? phía sau gi? cho máy gi?t không b? ??.
B??c 6: Khiêng máy gi?t lên xe
B?n c?n l?u ý sao cho n?p c?a máy gi?t không b? b?t ra ngoài trong quá trình di chuy?n. Khi máy ?ã lên ???c thùng xe, hãy ??t máy c? ??nh theo chi?u th?ng ??ng, không ?? máy gi?t n?m ngang vì nh? v?y s? ?nh h??ng không t?t ??n ho?t ??ng c?a máy gi?t sau này.
B??c 7: Hoàn t?t quá trình l?p ??t l?i
Sau khi ?ã di chuy?n máy gi?t thành công, b?n áp d?ng nh?ng thao tác ng??c l?i ?? g? máy gi?t và l?p ??t vào v? trí m?i.
D?ch v? s?a máy gi?t t?i ?à N?ng giá r? hy v?ng, v?i 7 b??c v?n chuy?n máy gi?t an toàn trên ?ây s? giúp ích cho gia ?ình b?n m?i khi có ý ??nh chuy?n nhà.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên