Chức năng bình luận bị tắt

Khi mùa m?a ??n, vi?c trang b? cho mình nh?ng chi?c áo m?a khi ?i ???ng là r?t c?n thi?t. Nó ??m b?o an toàn b?n h? kh?i m?a gió và nh?ng nguy hi?m c?a th?i ti?t. Tuy nhiên trên th? tr??ng ngày nay, có khá nhi?u lo?i áo m?a khác nhau gây khó kh?n trong quá trình l?a ch?n c?a ng??i tiêu dùng. Sau ??y là m?t vài h??ng d?n nh? tu?i giúp m?i ng??i s? d?ng áo m?a b?o ??m h?n.

M?t chi?c áo m?a ?ôi d??ng nh? r?t thu?n ti?n khi ?i hai ng??i. ?ây là d?ng  áo m?a cánh d?i r?ng, nó giúp cho công vi?c ?i l?i c?a con ng??i tr? nên thu?n ti?n. N?u b?n ?i hai ng??i thì vi?c trang b? cho mình m?t chi?c áo m?a s? b?t c?ng k?nh h?n là m?c 2 chi?c áo m?a cùng m?t lúc. m?c dù, tùy theo nhu c?u s? d?ng c?a m?i ng??i mà vi?c l?a ch?n và s? d?ng áo m?a c?ng không gi?ng nhau.

N?u b?n th??ng xuyên ph?i di d?i xa trong m?t th?i gian dài, gi? trong c?p xe c?a b?n thân mình áo m?a b? s? là thích h?p nh?t. Nó g?n nh? và có th? b?t kín ???c toàn thân mà không lo b? n??c h?t vào. Nh?ng dòng áo m?a siêu nh?v?n ???c m?i ng??i tin dùng và s? d?ng m?i ngày ?? b?o ??m an toàn c? th? kh?i nh?ng nguy hi?m c?a th?i ti?t.

xem xét tr??c và sau khi s? d?ng áo m?a

?? có th? b?o qu?n áo m?a trong m?t th?i gian dài, b?n c?n L?u ý m?t vài chi ti?t sau khi s? d?ng áo m?a. Khi ?i m?a v? ph?i treo lên cao ?? n??c m?a róc xu?ng, tránh tình tr?ng n?m m?c c?a áo m?a.

N?u trên áo m?a ?ã m? ra nh?ng n?p nh?n nh?, b?n có th? ?em nó treo lên m?c áo, ?? n?p t? ph?ng tr? l?i nh? c?. N?u nh? n?p nh?n nhúm, g?y g?p nghiêm tr?ng, b?n hãy cho áo m?a vào ngâm kho?ng m?t phút trong n??c nóng 70 – 80 ?? C. Sau ?ó l?y ra, treo lên cho ráo n??c và khô h?n, v?t nh?n s? h?t. ch?m chú khi ?ã ngâm vào n??c nóng thì dùng tay ?? co kéo áo m?a, tránh làm áo b? bi?n d?ng.

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên