Chức năng bình luận bị tắt
Máy gi?t không ch? ?? gi?t qu?n áo, các chuyên gia s?a máy gi?t t?i ?à N?ng giá r? li?t kê ra m?t s? v?t d?ng quen thu?c mà b?n có th? v? sinh b?ng máy gi?t. Không c?n gi?t tay,ch? c?n ném chúng vào máy gi?t, nó s? thay b?n gi?t s?ch các v?t d?ng ?ó nh? m?i b?n hãy cùng chúng tôi khám phá nhé.

1. Các ru?t g?i

B?n hãy b? các ru?t g?i c?n gi?t c?ng v?i nó là n??c x? v?i và ch?t t?y thông th??ng mà b?n hay s? d?ng. Hãy b?t ch? ?? n??c nóng v?i l?u l??ng v?a ?? ?? làm s?ch các ru?t g?i.

2. Rèm c?a

Nên dùng kh?n to qu?n các rèm c?a l?i sau ?ó ch?n ch? ?? n??c ?m. T?m ch?ng s? làm gi?m ti?ng ?n. Hãy nh? không nên ch?n ch? ?? n??c l?nh vì s? làm nhanh h? các rèm c?a.

3. Các con thú nh?i bông

??i v?i thú nh?i bông c? nh? b?n có th? cho vào máy gi?t. Hãy cho các con thú nh?i nh?i bông c?n gi?t b? vào túi gi?t tr??c khi b? vào máy gi?t nhé.

4. Ba lô v?i

Th? s?a máy gi?t t?i ?à N?ng cho hay n?u ch?ng may ba lô b? d? ??ng lo l?ng mà hãy b? vào máy gi?t và ch?n ch? ?? n??c nóng.