Chức năng bình luận bị tắt

Này nay s? phát tri?n nh? v? bão c?a Qu?n 2 ?ã kéo theo các ki?n trúc h? t?ng c?ng không ng?ng t?ng v?t và m?t trong s? ?ó l?nh v?c b?t ??ng s?n và m?t trong s? nh?ng d? án chung cu tra gop là ni?m t? hào c?a Qu?n là c?n h? Masteri Th?o ?i?n.

1. Thông tin d? án

D? án Masteri Th?o ?i?n n?m ? trung tâm Th?o ?i?n Qu?n 2, v? trí th? hi?n ??ng c?p h?t s?c sang tr?ng c?a d? án vì Th?o ?i?n ???c xem là khu trung tâm c?a Qu?n 2, khu v?c t?p trung nhi?u khu th??ng m?i cao c?p nh? là Vincom Megamall, Cantavil…

T?ng di?n tích xây d?ng c?a d? án này là g?n 8ha, bao g?m 4 tháp ?ôi, m?i m?t tháp cao t? 41-45 t?ng, trong ?ó có 1 tòa nhà d?ch v?, th??ng m?i cao 44 t?ng và khu TTTM Vincom Megamall. M?t ?? xây d?ng gi?a các tòa nhà là 34.74% ??m b?o ?? thoáng mát và di?n tích không gian xanh chi?m 60% trong ?ó có khu công viên cây xanh, sân ?i b?, h? b?i,… Di?n tích c?n h? giao ??ng linh ho?t t? 40-100m2.

Nh? v?y ch?c ch?n các b?n ?ã có cái nhìn t?ng quan v? c?n h? Masteri, d? án t?a l?c ngay trên m?t ???ng ??i l? chính c?a thành ph? nh?ng l?i ???c bao b?c b?i không gian xanh ?em l?i cho ng??i ? c?m giác th?t tho?i mái, tho?i mái.

2. V? trí c?n h?

V? trí d? án Masteri Th?o ?i?n n?m ngay trung tâm Th?o ?i?n thu?c Qu?n 2. D? án n?m ngay m?t ti?n Xa l? Hà N?i. Nh? v?y c?n h? Masteri n?m ? v? trí ??t giá nh?t nhì thành ph?, vì khu Th?o ?i?n ?ang n?m trong khu quy ho?ch c?a Thành ph?.

Giá tr? c?n h? Masteri không ch? d?ng l?i ? ?ó, can ho cao cap quan 2 n?m ngay trong khu trong ?i?m giao thông , k?t n?i gi?a Qu?n 2 v?i Qu?n 1 thông qua ??i l? Mai Chí Th?, k?t n?i v?i Qu?n Bình Th?nh qua c?u Sài Gòn, k?t n?i v?i Qu?n 9, Th? ??c b?i c?u R?ch Chi?c,… r?t thu?n ti?n k?t n?i giao l?u v?i các qu?n lân c?n. H?n n?a, d? án này còn n?m ngay ga An Phú (ga s? 7) c?a tuy?n ???ng s?t Su?i Tiên – B?n Thành.

T? d? án b?n có th? m? r?ng t?m nhìn sang không gian thoáng mát c?a sông Sài Gòn, nh? v?y c?n h? ???c h??ng toàn b? n?ng và gió t? nhiên, ?em l?i cho b?n c?m giác th?t tho?i mái sau gi? làm vi?c c?n th?ng.

3. M?t b?ng c?n h?

M?t b?ng c?n h? ???c thi?t k? r?t thông minh phù h?p t?ng nhu c?u c?a ng??i ?, hi?n t?i c?n h? Masteri ???c thi?t k? theo 4 lo?i c?n h? linh ??ng: Lo?i c?n h? 1 phòng ng?, 2 phòng ng?, 3 phòng ng?, 4 phòng ng?. Tùy vào m?i lo?i c?n h? có m?y phòng ng? mà di?n tích c?ng khác nhau. Lo?i c?n h? 1 phòng ng? phù h?p v?i ai thích cu?c s?ng m?t mình ho?c c?p v? ch?ng m?i c??i. C?n h? nhi?u phòng ng? thì di?n tích l?n h?n phù h?p v?i nh?ng gia ?ình có nhi?u ng??i, ngoài ra thì có nh?ng lo?i c?n h? thông t?ng cao c?p nh? c?n h? Penthouse, Duplex và t?ng tr?t có c?n h? Shophouse,…

Cách thi?t k? nh? v?y r?t thông minh và ti?n ích, tùy vào nhu c?u hi?n t?i c?ng nh? v?n ?? v? tài chính cá nhân mà b?n có th? mua ho?c thuê lo?i c?n h? nào phù h?p v?i mình h?n.

4. Ti?n ích c?n h?

V?i v? trí thu?n ti?n nh? v?y giúp cho b?n d? dàng trong vi?c ?i l?i, n?u nh? b?n làm vi?c ? Qu?n 1, Bình Th?nh… ??u r?t thu?n ti?n.

??i v?i lo?i c?n h? cao c?p nh? v?y thì ch?c ch?n ti?n ích r?t ??y ??. Các khu ti?n ích ???c tích h?p trong n?i khu nh?: h? b?i, khu ?m th?c BBQ, khu sân v??n, khu v?i ch?i tr? em, khu t?p th? d?c, khu vui ch?i tr? em, nhà tr?, t?ng h?m xe, th? vi?n….

?i?u quan tr?ng nh?t là trung tâm th??ng m?i Vincom Megamall Th?o ?i?n n?m ngay trong n?i khu, b?n có th? tho?i mái mua s?m ngay t?i khuôn viên n?i ? mà không c?n ph?i ?i xa. Ch? c?n trung tâm th??ng m?i Vincom Megamall thôi ?ã ?? ?áp ?ng nhu c?u sinh ho?t c?ng nh? nhu c?u vui ch?i gi?i trí. Vì Vincom Megamall tích h?p r?t nhi?u d?ch v? khác nh? siêu th?, r?p chi?u phim, khu ?m th?c, khu mua s?m,…

Nh? v?y chúng tôi ?ã cung c?p cho b?n nh?ng thông tin c? b?n nh?t v? c?n h? Masteri, n?u nh? b?n ??n t?n n?i thì ch?c ch?n b?n s? b? cu?n hút ngay t? cái nhìn ??u tiên.

>>Thông thông bài vi?t: https://canhotragop.org/kham-pha-can-ho-masteri-thao-dien/

Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên