Chức năng bình luận bị tắt
V?a qua,trên th? tr??ng hãng ?i?n t? n?i ti?ng LG ?ã cho ra m?t công ngh? Turbo Shot hoàn toàn m?i trong các dòng máy gi?t ??i m?i. ?ây là m?t công ngh? h?a h?n s? ?em ??n nhi?u l?i ích cao cho ng??i dùng. Hãy cùng v?i các chuyên gia s?a máy gi?t t?i nhà ?à N?ng tìm hi?u v? công ngh? m?i này nhé.

Công ngh? Turbo Shot là gì?

Th? s?a máy gi?t giá r? t?i ?à N?ng cho hay công ngh? Turbo Shot là công ngh? s? d?ng các vòi n??c phun khác nhau v?i áp l?c l?n, cùng kh? n?ng chuy?n ??ng ??c ?áo c?a l?ng gi?t ?? làm s?ch qu?n áo ???c t?t h?n nh?ng v?n giúp ti?t ki?m ?i?n n?ng và n??c cho các gia ?ình, ???c áp d?ng trên các máy gi?t l?ng ??ng c?a LG.

Công ngh? Turbo Shot v?n hành nh? th? nào?

– Máy gi?t s? d?ng nhi?u vòi n??c phun v?i áp l?c cao h?n cho quá trình gi?t: Trong quá trình gi?t, nh?ng máy gi?t thông th??ng ch? dùng m?t vòi n??c phun. Do ?ó, nó không ?em l?i hi?u qu? cao và ph?i t?n nhi?u th?i gian. V?i s? c?i ti?n dùng nhi?u vòi n??c h?n cho vi?c gi?t v?i xà phòng, các dòng n??c phun v?i áp l?c l?n này s? tác ??ng m?nh m? lên s?i v?i, t?y s?ch các ch?t b?n bám vào.
– ? ch? ?? x?, m?t vòi n??c ???c s? d?ng v?i áp l?c phun cao: Ch? ?? x? ? nh?ng máy gi?t khác ch? dùng n??c và quá trình xoay l?ng gi?t ?? làm s?ch xà phòng c?ng nh? x? cho áo qu?n s?ch h?n. Tuy nhiên, LG ?ã áp d?ng thêm kh? n?ng t?o ra dòng n??c phun khi x? cho Turboshot, ?? t? ?ó giúp cho quá trình này di?n ra trong th?i gian tuy ng?n nh? v?n ??m b?o ???c qu?n áo ???c x? s?ch xà phòng.

M?t s? l?i ích mang l?i khi b?n s? d?ng máy gi?t có công ngh? Turbo Shot

– Gi?t s?ch h?n: Turbo Shot s? giúp gia ?ình b?n t?y s?ch các ch?t b?n m?t cách d? dàng h?n nh? ?ng d?ng kh? n?ng s? d?ng nhi?u dòng n??c phun v?i áp l?c cao. ??ng th?i, chuy?n ??ng ?a d?ng c?a l?ng gi?t c?ng giúp thêm m?t ph?n cho vi?c làm s?ch áo qu?n này.
– Ti?t ki?m th?i gian c?ng nh? ?i?n và n??c h?n: Nh? Turbo Shot, gia ?ình b?n có th? ti?t ki?m kha khá th?i gian c?ng nh? ?i?n n?ng và ngu?n n??c. Nh? ?ó, gia ?ình b?n gi? ?ây ?ã có th? th? giãn và gi?i trí m?t cách t?t h?n r?i.
– Luôn luôn ??m b?o l?ng gi?t ???c s?ch s?: Turbo Shot s? d?ng dòng n??c m?nh m? cùng v?i s? ?a d?ng chuy?n ??ng c?a l?ng gi?t, giúp cho l?ng gi?t trong quá trình gi?t c?ng ??ng th?i ???c làm s?ch theo. Nh? ?ó, b?n s? không ph?i lo s? l?ng gi?t bám b?n và c?n, khi?n qu?n áo không ???c làm s?ch k?.
V?i công ngh? Turbo Shot c?a LG, gia ?ình b?n s? có thêm nhi?u th?i gian bên nhau v?i kh? n?ng th? giãn t?t h?n. Ngoài ra n?u b?n mu?n t? v?n hay hi?u rõ h?n thì hãy g?i cho th? s?a máy gi?t t?i qu?n S?n Trà ?à N?ng ?? ???c t? v?n tr?c ti?p mà hoàn toàn mi?n phí.
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên