Chức năng bình luận bị tắt
Nhi?u gia ?ình th?c m?c và g?i ?i?n tho?i ??n trung tâm ?i?n l?nh Bách Khoa h?i tr?i th?m cho phòng có ?i?u hòa có t?t hay không? Câu tr? l?i s? có ngay qua s? chia s? c?a ??i ng? chuyên nhi?u n?m kinh nghi?m s?a ?i?u hòa t?i ?à N?ng uy tín ch?t l??ng.

Th?m tr?i sàn: ? vi khu?n gây b?nh

Th?m tr?i sàn v?i ch?t li?u len, s?i t?ng h?p, nhi?u màu s?c, ki?u dáng giúp t?o không gian l?ch s? cho v?n phòng làm vi?c ho?c v? ?m cúng cho gia ?ình.  Tuy nhiên, chính vì khá ch? quan khi “xài” th?m tr?i sàn trong môi tr??ng có ?i?u hòa nhi?t ??, b?n vô tình r??c b?nh vào ng??i mà không h? hay bi?t.
Phòng làm vi?c b?t ?i?u hòa quá l?nh là ?òn b?y làm t?ng ho?t tính c?a vi khu?n b?i nhi?m ???ng hô h?p, siêu vi c?m cúm, n?m m?c gây b?nh ngoài da… Vi khu?n sinh sôi và ???c gi? l?i trên các s?i th?m, t?n công làm gi?m s?c ?? kháng c?a b?n.
Th?m sàn nhà gi?ng nh? mi?ng b?t hút vi khu?n, nó gi? l?i m?i th?, t? ch?t b?n trong ?? ?n, b?i b?n trong không khí. Khi t?t ?i?u hòa, c?n phòng b? chênh nhi?t (4- 7 ??) và nóng lên nhanh chóng, t?o ?i?u ki?n cho các ch?t h?u c?, th?c ?n r?i r?t trên th?m lên men, sinh n?m m?c, r?t d? gây b?nh viêm da, viêm m?i d? ?ng.
Ngoài ra, th? s?a ?i?u hòa cho hay ch?t li?u th?m c?ng phóng thích ra các h?p ch?t h?u c? th? khí d? bay h?i – khi g?p s? chênh l?ch nhi?t ?? th??ng xuyên do ?i?u hòa t?o ra, sinh ra tác nhân gây ?au ??u ??i v?i nh?ng ng??i nh?y c?m.
Mùi hôi c?a th?m s? càng khó ch?u h?n trong môi tr??ng ?i?u hòa nhi?t ??. H?u h?t các v?n phòng l?n, th?m ?? quanh n?m su?t tháng, t? nh?ng ngày m?a ?m sang ngày n?ng nóng, vì th?, ?ây ???c xem là n?i trú ng? c?a nhi?u lo?i b? chét, b? ng?a, r?p, m?t b?i… mà m?t th??ng không nhìn th?y, vi?c di?t chúng b?ng máy hút b?i h?u nh? không hi?u qu?.
V?y b?n ?ã bi?t nh?ng tác h?i c?a vi?c dùng th?m trong phòng có ?i?u hòa r?i nhé. Hi v?ng v?i nh?ng chia s? nh? c?a ??i ng? s?a ?i?u hòa t?i ?à N?ng Bách Khoa s? là ?áp án có ích nh?t cho b?n. N?u b?n mu?n t? v?n hay tham kh?o ?i?u gì liên quan ??n ?i?n l?nh thì hãy liên h? v?i chúng tôi qua 0935.667.876 nhé
Đánh giá bài viết

Tác giả: Quản Trị Viên